ناباروری - بخش دوم

۱۳۹۸ شنبه ۱۱ آبان 7:2 | ghnazary

نظرات : 0

 ناباروری - بخش دوم برای اینکه یک باروری موفق اتفاق بیفتد ، زن باید یک تخمک از یکی از تخمدان هایش رها کند. زنان هنگام تولد با یک تعداد ثابتی از تخمک ها به دنیا میایند ، هر کدام از این ها در یک حفره پر از مایع در تخمدان ها به نام فولیکول قرار گرفته اند.در زمان تولد حدود یک تا دو میلیون فولیکول وجود دارد. با این حال تا زمان بلوغ بیشتر آنها از بین میروند و در حدود دویست هزار تا چهارصد هزار فولیکول باقی میماند. در طی سالهای تولید مثلی زنان چند صد هزار تخمک باقی مانده ازنظر تعداد بیشتر کاهش پیدا کرده و در حدود چهارصد تخمک بالغ باقی میماند که یکی درهر ماه آزاد میشود.   این مطلب ادامه دارد.........

4 0

نظرات

نظرات :