آزمایشها برای تشخیص کمبود ویتامین B12 و فولات - بخش دهم

۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر 8:10 | ghnazary

نظرات : 0

 آزمایشها برای تشخیص کمبود ویتامین B12 و فولات    آزمایش ها  غربالگری افراد ازنظر کمبود ویتامین B12 لازم نیست مگر اینکه فرد دردسته افراد دارای فاکتورخطر بالا باشد. این آزمایشها برای تشخیص کمبود ویتامین ، تشخیص شدت کمبود، پیدا کردن ریشه کمبود و یا پیگیری موثر بودن درمان بکارمیرود.تستهایی که انجام میشوند به  قرار ذیل می باشند. CBC : آنمی مگالوبلاستیک و گلبولهای سرخ بزرگ با کمبود فولات و ویتامین B12 درارتباط بوده و طی این آزمایش تشخیص داده میشود.با کمبود فولات و ویتامین B12 مقدار هموگلوبین ، هماتوکریت ، شمار گلبولهای سرخ ،پلاکت و گلبولهای سفید ممکن است کاهش یافته باشد. میزان ویتامین B12 خون: اگر پایین باشد به معنای کمبود میباشد اما این آزمایش علت کمبود را مشخص نمیکند. از این ازمایش برای پیگیری درمان نیز استفاده میشود. آزمایش سطح فولات خون :  چه فولات سرم و چه فولات درون گلبولهای سرخ اندازه گیری شود و اگر هر کدام پایین باشد نشانه کمبود خواهد بود.  آزمایش متیل مالونیک اسید : اگر ویتامین B12 پایین باشد عموما متیل مالونیک اسید بالا است . از این آزمایش برای تشخیص کمبود ویتامین B12 در مراحل اولیه استفاده میشود. هموسیستئین : این آزمایش به ندرت درخواست میشود اما در کمبود این دو ویتامین ممکن است بالا باشد.                                                                                                                                               این مطلب ادامه دارد.....

2 0

نظرات

نظرات :