اثر کمبود فولات بر زنان باردار - بخش سوم

۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور 7:12 | ghnazary

نظرات : 0

 اثر کمبود فولات بر زنان باردار - بخش سوم زنان باردار برای رشد صحیح جنین به فولات بیشتری نیاز دارند چون این فشار از طرف سلولهای جنینی درحال رشد سریع تحمیل شده است.کمبود فولات در طی بارداری به ویژه در هفته های اول بارداری هنگامی که زن باردار ممکن است نداند که باردار است ممکن است منتهی به تولد نارس و نقص درلولهای عصبی نوزاد شود . برای پیش گیری از ایجاد نقص در لولهای عصبی تجویز غداهای حاوی فولات و داروهای مکمل حاوی فولات از چند سال قبل توصیه میشود. با این حال گاهی مواقع سخت است که فولات کافی را از طریق غذاها دریافت کرد بنابراین به تمام زنانی که ممکن است باردار شوند توصیه میشود هر روز در حدود 400 میکروگرم فولات روزانه دریافت کنند. این مطلب ادامه دارد.....    

2 0

نظرات

نظرات :