تستهای آزمایشگاهی در تشخیص واریانتهای هموگلوبین - بخش دوازدهم

۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور 6:23 | ghnazary

نظرات : 0

    تستهای آزمایشگاهی تستهای آزمایشگاهی درتشخیص واریانتهای هموگلوبین کاوشی برای طبیعی بودن گلبولهای سرخ و ارزیابی هموگلوبین درون آنها و نیز آنالیز جهشهای ژنی مربوط است.این تستها شامل : CBC: این آزمایش تصویری است از سلولهای در گردش خون . در بین بقیه آزمایش ها این آزمایش به ما میگوید که چه تعداد سلول قرمز خون وجود دارد ، چه مقدار هموگلوبین درون آنها وجود دارد و اندازه میانگین این گلبولهای سرخ خون چقدر است. میانگین حجم ذره ای گلبولهای سرخ خون که MCV نامیده میشود معیاری است برای اندازه گلبولهای سرخ خون . اگر این شاخص پایین باشد اغلب نشانه تالاسمی و یا واریانت هموگلوبین میباشد. گسترش خون : که به گسترش خون محیطی نیز خوانده میشود .در این تست فرد آزمایشگاهی با تجربه گسترش نازکی از خون را که با رنگ خاصی تیمار شده است را مشاهده میکند. تعداد و نوع گلبولهای سفید ، سرخ وپلاکتها از نظر طبیعی بودن و بالغ بودن بررسی میشوند. در هموگلوبینوپاتی ، گلبولهای سرخ ممکن است : - کوچکتر از اندازه طبیعی باشند ( میکروسیت باشند) - کم رنگتر از میزان طبیعی باشند ( هایپوکروم باشند) - بسیار متغیر در اندازه ( آنیزوسایتوز باشند) و درشکل ( پویکیلوسایتوز باشند). - دارای هسته و یا کریستال باشند. - دارای توزیع غیریکنواخت هموگلوبین باشد. هرچه درصد گلبولهای سرخ غیرطبیعی بیشتر باشد احتمال اختلال در گلبولهای سرخ و یا هموگلوبین بیشترخواهد بود.   ارزیابی هموگلوبینوپاتی :این آزمایشها نوع و مقدار نسبی هموگلوبین های مختلفی که در گلبولهای سرخ خون یک فرد موجود است را شناسایی میکند. بیشتر واریانتهای معمول با استفاده از این آزمایشها یا ترکیبی از این آزمایشها شناسایی میشوند. مقدار نسبی واریانتهای هموگلوبین تشخیص داده شده میتواند در تشخیص ترکیب هایی از تالاسمی و واریانتهای هموگلوبین(هتروزایگوتهای مرکب) کمک کننده باشد. آزمایش ژنتیک : این آزمایش ها برای بررسی حذف ها و جهشها در ژنهای تولید کننده گلوبین آلفا و بتا استفاده میشوند.بررسی خانواده هم انجام میشود تا وضعیتهای حامل و انواع جهشهای موجود دردیگر اعضای خانواده ارزیابی شود. ازمایش ژنتیک بطور معمول انجام نمیشود اما برای تایید وجود واریانت هموگلوبین ، تالاسمی و وضعیتهای حامل بکاربرده میشود.  

2 0

نظرات

نظرات :