چگونه میتوان لوپوس را تشخیص داد- بخش پنجم

۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير 7:31 | ghnazary

نظرات : 0

 چگونه  میتوان لوپوس را  تشخیص داد- بخش  پنجم   درسال 2012 گروه کلینیکهای بین المللی همکار در لوپوس سیستمیک معیارهای تشخیص لوپوس اعلام شده توسط کالج روماتولوژی امریکا را بازبینی و به این صورت اعلام کردند. که یک بیمارهنگامی گفته میشود که لوپوس سیستمیک دارد که بیوپسی ازکلیه فرد نشانه درگیری کلیه بوده و انتی بادی های ضد نوکلییرو انتی دی ان ای وجود داشته ومثبت هستند، ویا اینکه شخص 4 مورد  از 11 مورد معیارهای تشخیص را به همرا وجود یکی از علایم ونشانه ها ونیز به همراه یک ازمایش اتو انتی بادی مثبت داشته باشد. آزمایشهای اتوانتی بادی زیر در تشخیص لوپوس مفید هستند: 1- انتی نوکلییر انتی بادی - که تقریبا در تمام مبتلایان به لوپوس مثبت است،اگر چه دربیماریهای دیگر اتوایمیون مثبت است. 2- انتی اسمیت انتی باید مثبت . 3- انتی دی ان ای مثبت که مقدارهای بالای آن شاخص مهمی در تشخیص لوپوس است. 4- انتی اس اس ای و انتی اس اس بی ممکن است مثبت باشد. 5- انتی آر ان پی ممکن است مثبت باشد. 6- انتی هیستون انتی بادی در لوپوس نوع القا شده با دارو مثبت است. 7-انتی فسفولیپید انتی بادی مثبت . دیگر ازمایش هایی که درتشخیص لوپوس مفید هستند - آنالیز ادرار. - آزمایش کامل سلولهای خونی. - آزمایش الکتروفورز پروتیین سرم. - آزمایش رسوب گلبولی بالا. - آزمایش سی ارپی بالا. - آزمایش کرایوگلوبولین مثبت.

3 0

نظرات

نظرات :