نحوه عمل کردن آنزیم ها در بدن موجودات زنده

۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ فروردين 7:55 | phasco

نظرات : 0

نحوه عمل آنزیم ها در بدن موجودات زنده آنزیم ها کاتالیزورهای زیستی هستند که سبب تسهیل و انجام واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی در بدن موجودات زنده میشوند. آنزیم ها با پایین آوردن میزان انرژی فعال سازی واکنش دهنده ها انجام و سرعت واکنش ها را مقدور می سازند. مکان فعال انزیمی قسمتی از کل پروتیین آنزیم است که در آنجا واکنش انجام میشود. آنزیم ها با نزدیک کردن گروههای فعال روی واکنشگر ها و جهت گیری مناسب این گروه ها در زاویه ای درست و مناسب نسبت به هم سبب تسهیل واکنش میشوند. در مکان فعال آنزیم ها آمینو اسیدهای ساختمانی مهمی قرار گرفته اند که از طریق پایدار سازی حالتهای گذار واسطه های تشکیل شده سبب انجام واکنش و پیشرفت آنها میشود. بعضی از ترکیبات آلی و بعضی از فلزات که در ساختمان مکان فعال آنزیمی بکار رفته اند نیز با ایفای چنین نقشی در نقش کاتالیزوری همکاری اساسی دارند. ارسالی از کاربر GhNazary

2 0

نظرات

نظرات :