تشکیل اولین جلسه کمیته فنی تشخیص آزمایشگاهی بروسلوز

۱۳۹۷ دوشنبه ۱۳ اسفند 6:6 | phasco

نظرات : 0

رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد تشکیل اولین جلسه کمیته فنی تشخیص آزمایشگاهی بروسلوز رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: اولین جلسه کمیته فنی تشخیص آزمایشگاهی بروسلوز تشکیل شد.  به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، سیامک سمیعی گفت: این کمیته، تدوین دستورالعمل ملی تشخیص آزمایشگاهی بروسلوز در انسان را برعهده داشته و بحث در مورد موضوعاتی نظیر روش ها و فناوی های مختلف تشخیصی، ضوابط و استانداردهای مرتبط، کنترل کیفی و تضمین کیفیت، ارزیابی وضعیت تشخیص بروسلوز در آزمایشگاه های پرشکی کشور و چالش های آن را در دستور کار دارد. رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت افزود: در اولین جلسه این کمیته بحث و تبادل تجربه درخصوص برخی از روش های رایج سرولوژیک تشخیص بروسلوز و اعتبار نتایج آنها صورت گرفت. به گفته سمیعی در این جلسه اساتید دانشگاه و صاحبنظران علوم آزمایشگاهی، نمایندگان انستیتو پاستور به عنوان تولیدکننده اصلی کیت تشخیصی بروسلوز و مسئولین مرکز مدیریت بیماری های واگیر حضور داشتند.

2 0

نظرات

نظرات :