با نقش انزیم سوپراکسید دیسموتاز در بدن انسان بیشتر آشنا بشوید

۱۳۹۷ دوشنبه ۸ بهمن 19:48 | phasco

نظرات : 1

با نقش انزیم سوپراکسید دیسموتاز در بدن انسان بیشتر آشنا بشوید این آنزیم نقش کاتالیز سوپراکسید را به اکسیژن یا پراکسید هیدروژن ایفا میکند. رادیکال سوپراکسید یک محصول فرعی از متابولیسم اکسیژن است و اگر به نحوی خنثی نشود به سلول های بدن اسیب های جدی وارد میکند. در نتیجه این انزیم یک دفاع عمومی در سلولها در برابر این نوع رادیکالها می باشد. در انسان سه نوع آنزیم سوپراکسید دیسموتاز وجود دارد که نوع اول آن در سیتوپلاسم سلول و نوع دوم آن در میتوکندری ها و نوع سوم آن در مایع خارج سلولی حضور دارد. از آنجایی که سوپراکسید یک گونه فعال از اکسیژن می باشد بنابراین انزیم سوپراکسید دیسموتاز یک انتی اکسیدان قوی و موثر به حساب می آید. در موشها فاقد این انزیم نشان داده شده است که در عرض چند روز پس از تولد بعلت استرس اکسیداتیو میمیرند. اسیبهایی مانند سرطان کبد، تحلیل عضلانی شبیه به افزایش سن و آب مروارید بوجود می آورد.

3 0

نظرات

  • بیشتر بخوانید: ۳ نوع سوپراکسید دیسموتاز، در بدن انسان ۳ نوع سوپراکسید دیسموتاز وجود دارد: SOD۱ در سیتوپلاسم؛ دارای مس و روی؛ ساختمانش، از ۲ بخش تشکیل شده‌است. (دایمر)؛ ژن آن بر روی کروموزوم ۲۱ واقع است. (۲۱q۲۲,۱) SOD۲ در میتوکندری؛ دارای منگنز؛ ساختمانش، از ۴ بخش تشکیل شده‌است. (تترامر)؛ ژن آن بر روی کروموزوم ۶ واقع است. (۶q۲۵.۳) SOD۳ در فضای خارج سلولی؛ دارای مس و روی؛ ساختمانش، از ۴ بخش تشکیل شده ‌است. (تترامر)؛ ژن آن بر روی کروموزوم ۴ واقع است. (۴p۱۵.۳-p۱۵.۱)

    ۱۳۹۷ دوشنبه ۸ بهمن | 20:54 | admin

نظرات :