اهمیت بالینی آنزیم آلدولاز

۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن 16:46 | phasco

نظرات : 0

اهمیت بالینی آنزیم آلدولاز - Aldolase چیست؟ آلدولاز یکی از انزیم های مسیر گلیکولیز است که توسط ژنی در کروزوم 15 کد میشود. دارای سه ایزوآنزیم است. نقش این انزیم در سلول تامین انرژی در مسیر گلیکولیز و در گلوکونئوژنز در درون سلول است. کمبود این انزیم بیشتر همراه با آنمی همولایتیک و میوپاتی میباشد. آلدولاز در بیشتر کانسرها از جمله سرطان ریه، سرطان کلیه، سرطان کبد به میزان زیادی سنتز می شود چون گمان می رود به علت تکثیر خارج از کنترل سلول ها مسیر گلیکولیز بسیار فعال میشود تا برای سلول های در حال تکثیر انرژی را تامین کند. کمبود آلدولاز نادر است و بصورت یک بیماری اتوزومال مغلوب عمل میکند. در صورت بروز بیماری به شکل آنمی همولایتیک، ضعف به ویژه ضعف عضلانی، درد عضلانی و میوپاتی بروز میکند.

2 0

نظرات

نظرات :