ایمونوپاتوژنز | تک یاخته های پاتوژن روده ای

۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ دي 22:37 | Phasco-qc

نظرات : 0

 ایمونولوژی_عفونی: ایمونوپاتوژنز: تک یاخته های پاتوژن روده ای: بعد از اتصال تک یاخته به سلول های اپی تلیال (Giardia and Entamoeba ) یا تهاجم آن ها به سلول های اپی تلیالی (Entamoeba and Cryptosporidium ) انواع متنوعی از مدیاتورهای التهابی از نوتروفیل ها و ماکروفاژها آزاد می شود و در نتیجه اثر این فاکتورها سلول های فاگوسیت کننده مستقر در بافت روده فعال می شوند و همینطور سایر سلول های ایمنی به موضع التهاب فراخوانی می شوند. مرگ سلول انتروسیت ها به دنبال اثر مستقیم عامل پاتوزن صورت می پذیرد و علاوه بر آن مکانیسم های اجرایی سیستم ایمنی به طور گسترده این سلول ها را نابود می کند. مهم ترین این مکانیسم ها عبارت اند از:  ١- فعال شدن ابشار کمپلمان ٢- فعالیت لنفوسیت های سایتوتوکسیک ٣- تولید انبوه واسطه های ازاد اکسیژن و نیتروژن (ROI and RNI) @ImmunologyToday واسطه های التهابی مستقیماً با اثر خود باعث تحریک انتروسیت ها و در نتیجه افزایش ترشح آب و کلراید از آن ها می شوند. به دنبال آسیب ناشی از لنفوسیت های سایتوتوکسیک ویلی های روده ای به شدت کوتاه می شوند. (villous atrophy) آنتروسیت هایی با این نوع خاص از ویلی ها قابلیت جذب اندک و در مقابل توانایی بالای ترشحی را دارند. ایمونولوژی ریچ(2019)  

3 0

نظرات

نظرات :