حروف اختصاصی در بعضی از آزمایشات خون

۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ دي 14:25 | phasco

نظرات : 0

حروف اختصاصی در هر آزمایش:  FBS: قند خون ناشتا  MCHC: غلظت متوسط همو گلوبین  WBC: شمارش گلبول های سفید  RBC: شمارش گلبول های قرمز  HB: هموگلوبین  HC: هماتوکریت( درصد گلبول های قرمز در خون )  HCV: حجم متوسط گلبول های قرمز  HCH: مقدار متوسط هموگلوبین در گلبول های قرمز  R.D.W: ضریب تغییرات اندازه گیری گلبولهای قرمز  PLT: شمارش پلاکت ها  PTE: درصد پلاکت ها  MPV: حجم متوسط پلاکتها  MCH: وزن متوسط هموگلوبین  MCV: حجم متوسط هموگلوبین  M/E: نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز  RDW: پهنای گلبول قرمز در منحنی  UA: تجزیه کامل ادرار ( PH، رنگ، بو، توده های متراکم )  TGs: تری گلیسیرید ( چربی که باعث رسوب در رگ ها و عروق می شود )  HCG : تست حاملگی   

2 0

نظرات

نظرات :