نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت پنجم - دقت (تكرارپذيري)

۱۳۹۷ يکشنبه ۹ ارديبهشت 9:18

نظرات : 0

نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت پنجم - دقت (تكرارپذيري) دقت يا تكرار پذيري در الايزا عبارت است از ميزان نزديك بودن نتايج بدست آمده ( جداي از اينكه نتايج صحيح باشند يا نباشند ) براي يك نمونه مورد آزمايش در يك RUN كاري يا در RUN هاي كاري مختلف. هرچه اين نتيجه كه بصورت شاخص اماري CV‌ بيان ميشود كوچكتر باشد نشانده تكرارپذيري خوب و دقت بالا است. تكرارپذيري در الايزا شرط لازم براي دريافت نتايج صحيح است اما تكرارپذيري خوب هيچگاه دليل بر نتايج صحيح نيست. عواملي كه بر تكرارپذيري يك تست الايزا موثرند عبارتند از: رياجنتهاي خود كيت (Reagents): پايداري رياجنتهاي كيت الايزا عامل مهم و موثري در تكرارپذيري تست الايزا محسوب ميشود. به عنوان مثال اگر عامل پليت كه رياجنت فاز جامد در الايزا محسوب ميشود پايداري نداشته و در طول زمان چاهكهاي مختلف آن دچار ناپايداري شود، تكرارپذيري كيت الايزا در واقع دچار ضعف شده و به تبع آن نتايج صحيحي را هم نميتوان انتظار داشت. همچنين اگر استانداردها پايدار نباشند بدليل ضعف بافر نگه دارنده ( كه البته اين موضوع نادر است) و يا اينكه در معرض آلودگي در محيط آزمايشگاه قرار بگيرند به مرور ممكن است صحت استانداردها تغيير كرده و تكرار پذيري هم ضعيف شود. اگر محلول STOP ضعيف باشد و قدرت كافي در متوقف كردن واكنش رنگي آبي در تست الايزا را نداشته باشد و يا اينكه در زماني ديرتر از زمان پايداري رنگ زرد تشكيل شده خوانش صورت گيرد باعث ميشود كه نتايجي تكرار پذير نداشته باشيم. توجه داشته باشيد كه محلول رنگزا(TMB) بايد شفاف و كاملاً بي رنگ باشد اگر مشاهده كرديد كه محلول رنگزا ته رنگ آبي به خود گرفته، اين باعث ميشود كه از حساسيت RUN كاري شما كم شده و تكرارپذيري نتايج شما هم ضعيف شود . محلول كنژوگه كيت اگر به هر دليلي ضعيف باشد و نتواند يك جذب ماكزيم خوب و مطلوبي بدهد قطعاً نتايج با تكرار پذيري خوبي را نخواهيد داشت.   ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی- GhNazari اين مطلب ادامه دارد ...

3 0

نظرات

نظرات :