نكات كاربردي در تستهاي الايزا - بخش اول - بيشترين جذب از استاندارد اخر

۱۳۹۶ شنبه ۲۱ بهمن 5:55 | Phasco-qc

نظرات : 0

نكات كاربردي در تستهاي الايزا: براي دريافت نتايج خوب با تكرار پذيري بالا اولين شرط، اخذ بيشترين جذب از استاندارد اخر در كيت هاي الايزا داراي منحني صعودي و از استاندارد اول در كيتهاي الايزاي داراي منحني نزولي است. دريافت جذب بيشينه پايين بر صحت و دقت(تكرار پذيري) مرتبه كاري اثري منفي دارد. عوامل مختلفي مي تواند بر جذب بيشينه در كيت الايزا اثر بگذارد. بعنوان اولين عامل جهت بررسي چنانچه رياجنتهاي كيت را قبل از همدما كردن با دماي اتاق مورد استفاده قرار دهيد جذب بيشينه پاييني را دريافت خواهيد كرد. عامل ديگري كه ميتوان نام برد دماي محيط ازمايش است چنانچه دماي آزمايشگاه سرد باشد و يا بعبارتي دقيق تر دماي اطراف پليت تست الايزاي شما سرد باشد علي رغم اينكه از نظر شما دماي ازمايشگاه مطلوب است باعث ميشود شما جذب بيشينه پاييني در تست الايزاي خود دريافت كنيد. ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی-GhNazari اين مطلب ادامه دارد ...

4 0

نظرات

نظرات :