بیلی روبین

۱۳۹۳ سه شنبه ۳ تير 23:57 | shahriar

نظرات : 0

يليروبين يکي از پيگمانت هاي صفراوي است که از تجزيه هموگلوبين حاصل ميشود. گلبولهاي قرمز پس از طي عمر خود در طحال توسط ماکروفاژهاي طحالي تخريب ميشوند. هموگلوبين موجود در گلبولهاي قرمز پس از تخريب اريتروسيتها آزاد شده و تجزيه به يک هم و اسيد آمينه ميشود. حلقه هم نيز تجزيه شده و تبديل به يک مولکول بيلي وردين و يک مولکول CO ميشود. بيلي وردين تجزيه شده نيز توسط آنزيم بيلي وردين ردوکتاز تبديل به بيلي روبين ميشود. اين بيليروبين بيلي روبين غير کنژوگه بوده که در آب نامحلول ميباشد. بيلي روبين غير کنژوگه در خون به آلبومين که اصلي ترين ناقل در خون ميباشد متصل شده و توسط آن به سمت کبد انتقال ميابد. قبل از ورود به کبد بيلي روبين از آلبومين جدا شده و وارد سلولهاي کبدي ميگردد. در داخل سلولهاي کبدي نيز به 2 پروتئين Y , Z متصل شده و در داخل سلولهاي کبدي انتقال ميابد تا در نهايت از اين 2 پروتئين نيز جدا شده و توسط آنزيم مسئول گلوکورونيداسيون با 2 مولکول اسيد گلوکورونيک پيوند برقرار کرده و تبديل به بيلي روبين کنژوگه ميشود. بيلي روبين کنژوگه محلول در آب بوده و در حالت سلامت به مقدار بسيار ناچيز( حدود 2/0 ) در خون وجود دارد. بيلي روبين بعد از کنژوگاسيون وارد صفرا شده و از آنجا وارد روده کوچک ميشود. قسمتي از بيليروبين کنژوگه تحت اثرز آنزيم گلوکورونيداز به حالت غير کنژوگه و در نهايت تحت اثر تغييرات بيشتر به اوروبيلينوژن تبديل ميشود. قسمتي از آن بازجذب شده و به صورت اوروبيلين از طريق ادرار دفع ميشود و قسمتي از اوروبيلينوژن نيز وارد روده بزرگ شده و به استرکوبيلينوژن تبديل ميشود و در نهايت به صورت استرکوبيلين از طريق مدفوع دفع ميشود و باعث ايجاد رنگ قهوه اي در مدفوع ميشود. بيلي روبين در حالت سلامت در ادرار به ميزان بسيار کم وجود دارد و باعث ايجاد رنگ زرد ادرار ميشود. بيلي روبين کنژوگه توسط معرف ديازو به صورت مستقيم وارد واکنش شده و اندازه گيري ميشود از اين رو به آن بيليروبين مستقيم گفته ميشود در حاليکه بيلي روبين غيرکنژوگه به دليل اينکه به صورت مستقيم وارد واکنش نميشود به عنوان بيلي روبين غيرمستقيم ميشناسند. مواردي که با هايپر بيلي روبينمي مواجه هستيم به 2 دسته هايپر بيلي روبينمي مستقيم و غير مستقيم تقسيم ميشوند. ◄   هايپر بيلي روبينمي غير مستقيم: در اين حالت بيلي روبين غير کنژوگه افزايش ميابد. افزايش بيلي روبين غير کنژوگه در موارد زير اتفاق ميافتد: 1- زردي نوزادان: افزايش بيلي روبين غير کنژوگه در 3-2 روز ابتداي تولد معمولا به دليل ناقص بودن مسير کنژوگاسيون و فعاليت کم آنزيم گلوکورونيداسيون در اغلب نوزادان اتفاق ميافتد که معمولا خطر ناک نبوده و بعد از طي چند روز بهبود ميابد ولي چنانچه در برخي موارد ميزان بيلي روبين افزايش شديد داشته باشد احتمال عبور بيلي روبين از سد خون- مغزي و ورود به سلولهاي مغزي و ايجاد عارضه کرينکتروس ميشود که عقب ماندگي ذهني و اختلالات حرکتي از پيامدهاي اين حالت ميباشند. بنابراين در اين موارد به منظور جلوگيري از ايجاد اين عارضه لازم است خون نوزاد تعويض شود. همچنين يکي ديگر از موارد افزايش بيلي روبين در نوزادان ناسازگاريهاي خوني بين مادر و نجنين در زمان بارداري ميباشد. به عنوان مثال مادر با -Rh در صورت داشتن جنين با +Rh بر ضد اريتروسيتهاي جنين آنتي بادي ساخته که اين آنتي بادي ها از طريق جفت وارد خون جنين شده و باعث تخريب گلبولهاي قرمز و افزايش بيلي روبين ميشود. 2-سندرم ژيلبرت: اين سندرم يک سندرم مادر زادي ميباشد که در 5٪ از افراد ديده ميشود. در اين موارد معمولا فعاليت آنزيم گلوکورونيداسيون به ميزان کمي از حالت طبيعي کمتر ميباشد و در نتيجه ميزان بيلي روبين غير کنژوگه افزايش ميابد که البته در اين بيماران ميزان بيليروبين توتال از 5/3-3 تجاوز نکرده که قسمت عمده آن نيز بيلي روبين غير کنژوگه ميباشد و بيلي روبين کنژوگه به دليل سلامت کبد در محدوده نرمال قرار دارد. همچنين گفته ميشود که در اين گروه از بيماران بيلي روبين غيرکنژوگه به دنبال شرايطي مانند استرس، عفونتها، و کاهش کالري مصرفي افزايش ميابد. اين بيماري بيماري خطرناک و مشکل سازي نبوده و معمولا به صورت تصادفي تشخيص داده ميشود. 3- آنمي هاي هموليتيک: در اين گروه نيز به دليل تخريب پيش از موعد و زياد اريتروسيتها ميزان بيلي روبين غيرکنژوگه افزايش ميابد. 4-سندرم کريگلر نجار: اين سندرم مادر زادي به 2 تيپ 1و 2 تقسيم ميشود. در تيپ 1 آنزيم گلوکورونيداسيون وجود نداشته و بنابراين ميزان بيلي روبين توتال افزايش شديد داشته که 100٪ آن را بيلي روبين غيرکنژوگه تشکيل ميدهد. معمولا اين بيماران در ابتداي تولد فوت ميکنند ولي در تيپ 2 ميزان کمي از آنزيم فوق وجود دارد و بنابراين ميزان بيلي روبين غير کنژوگه نسبت به حالت قبل کمترميباشد ولي در اين بيماران باز به دليل بالا بودن اين فرم بيلي روبين عارضه کرينکتروس ديده ميشود. افتراق تيپ 1 از 2 به وسيله مصرف فنوباربيتال امکان پذير ميباشد. مصرف اين دارو باعث افزايش فعاليت آنزيم گلوکورونيداسيون و در نتيجه کاهش بيلي روبين غير کنژوگه ميگردد که اين حالت در تيپ 2 مشاهده ميشود ولي در تيپ 1 مشاهده نميشود. ◄   هايپر بيلي روبينمي کنژوگه: در اين حالت که معمولا به دنبال بيماري هاي کبدي و صفراوي اتفاق ميافتد ميزان بيلي روبين کنژوگه افزايش ميابد. از جمله مواردي که باعث افزايش اين فرم بيلي روبين ميشود عبارتند از : 1- بيماري هاي کبدي شامل سيروزکبدي، تومور و يا آبسه کبد، انسداد داخل کبدي و هپاتيت: در اين موارد کبد توانايي نگه داري و دفع بيلي روبين کنژوگه را به داخل صفرا ندارد و بنابراين اين بيلي روبين وارد خون شده و از آنجاييکه محلول در آب ميباشد از طريق کليه ها وارد ادرار ميشود و در نتيجه رنگ ادرار زرد تيره ميشود. در موارد بيماري هاي کبدي به دليل کاهش توانايي کبد در کنژوگاسيون بيلي روبين غير کنژوگه نيز افزايش دارد. 2- بيماري هاي صفراوي:  اين گروه شامل انسداد مجاري صفراوي در اثر سنگ هاي صفراوي و يا تومورهاي اين ناحيه ميباشد. در اين گروه بيماري ها کبد مشکلي نداشته و کنژوگاسيون به صورت طبيعي صورت گرفته و بيلي روبين کنژوگه به داخل صفرا دفع ميشود ولي صفرا قادر به دفع بيلي روبين به داخل روده نبوده و بنابراين بيلي روبين وارد خون و از آنجا وارد ادرار ميشود. در اين گروه ميتوان گفت که به دليل سالم بودن کبد بيلي روبين غيرکنژوگه افزايشي ندارد. ۳- سندرم هاي مادرزادي روتور و دوبين جانسون ◄   تستها: براي افتراق تمام بيماري هاي فوق تستهاي زير به صورت توام انجام ميشود:       +   اندازه گيري بيلي روبين: بيلي روبين توتال و مستقيم اندازه گيري شده و بيلي روبين غير کنژوگه از تفاضل ايندو به دست ميايد.       +   اندازه گيري آنزيم هاي AST و ALT و ALP : اين آنزيم ها معمولا در هايپربيلي روبينمي کنژوگه افزايش ميابد. در موارد بيماري هاي صفراوي ALP و در بيماري هاي کبدي معمولا آنزيم هاي ALT و AST افزايش شديد دارند. همچنين به همراه اين آنزيم اندازه گيري آنزيم GGT نيز يک تست مفيد براي بررسي بيماري هاي کبدي ميباشد.       +   تست ادرار به منظور بررسي حضور بيلي روبين و اوروبيلينوژن: در موارد هايپر بيلي روبينمي غير کنژوگه به ويژه در آنمي هاي هموليتيک و زردي نوزادي کبد تا حداکثر توان خود بيلي روبين غير کنژوگه را جذب کرده و بعد از کنژوگاسيون وارد مسير صفرا و روده ميکند بنابراين ميزان اوروبيلينوژن ادرار و همچنين استرکوبيلي نوژن مدفوع افزايش ميابد. براي بررسي اوروبيلي نوژن بهتر است که درار در ظرف تيره و در ساعت بين 4-2 بعد از ظهر جمع آوري شود و سريع پس از ارسال به آزمايشگاه توسط معرف ارليخ مورد بررسي قرار گيرد. معرف ارليخ در صورت حضور اوروبيلي نوژن در ادرار باعث ايجاد رنگ صورتي در ادرار ميشود که بر حسب شدت رنگ ميزان حضور اوروبيلوژن بررسي ميشود. در موارد هايپربيلي روبينمي کنژوگه ميزان بيلي روبين ادرار افزايش ميابد. ميزان بيلي روبين ادرار را از طريق معرف لوگل ميتوان بررسي کرد که بيلي روبين در حضور لوگل ايجاد رنگ سبز ميکند.

1 0

نظرات

نظرات :