تک یاختگان

۱۳۹۳ سه شنبه ۳ تير 9:40 | shahriar

نظرات : 0

تك ياخته ها موجوداتي تك سلولي كه بصورت فردي يا گروهي ديده مي شوند واحد كاملي كه تمام اعمال فيزيولوژيكي را انجام مي دهد اكثراً زندگي آزاد برخي انگلي اعمال حياتي توسط پروتوپلآسم انجام مي شود كه از دو بخش نوكلئوپلآسم و سيتوپلآسم (اكتوپلآسم –اندوپلآسم ) تشكيل شده اكتوپلآسم اعمال حركت(پاهاي كاذب –مژه ها -تاژكها يا غشاي مواج )- خوردن غذا(پريستوم سپس سيتوستوم وبعد سيتوفارنكس ) -دفع –تنفس- محافظت انگل اندوپلآسم دراعمال تغذيه وچون هسته دارد در  توليد مثل نقش داشته و داراي واكوئل غذايي  وانقباضي است هسته در بقاء و توليد مثل (جنسي و غير جنسي )نقش داشته غشاء هسته شبكه اي ازتركيبات هسته اي و كروماتين را احاطه كرده هسته به صورت وزيكولي (كروماتين بصورت توده متراكم )و دانه دار (كروماتين منتشر) نزديك به مركز هسته كاريوزوم وجود دارد حركت جهت كسب غذا و واكنش در مقابل محرك هاي فيزيكي شيميايي با مژه تاژك پاي كاذب انجام مي شود تنفس بصورت مستقيم با گرفتن اكسيژن و خارج كردن CO2و يا غير مستقيم با استفاده از اكسيژني كه به كمك آنزيمها از تركيبات پيچيده آزاد مي شود  برخي در روده زندگي كرده و ميتوكندري نداشته (بيهوازي) برخي مصرف اكسيژن (هوازي) تغذيه با جذب غذاي مايع –خوردن ذرات جامد يا هر دو از اكتوپلآسم يا  واكوئل غذايي دفع از راه سطح بدن يا سيتوپيك از راه فشار اسمزي يا انتشار تك ياخته هاي بيماريزا ترشح آنزيم پروتئوليتيك –هموليزين –سيتوليزين و ترشح مواد سمي و آنتي ژني مراحل كيست –تروفوزوئيت كيست ازمواد مختلف عمدتاً پروتئين (آلبومين)تشكيل شده توسط  سيتوپلآسم بخصوص اكتوپلآسم ساخته مي شود .مرحله كيست (تحمل محيط نامطلوب  خارجي يا داخلي مثل شيره هاي گوارشي معده اي روده اي  )مرحله غير فعال و مرحله اي كه تقسيم هسته آغاز مي شود . بجز تعدادي انگل  كه فقط تروفوزوئيت (عفوني)دارند بقيه  انگلهاهر دو مرحله را دارندو با كيستي شدن مرحله عفونت زا را طي كرده  كه از راه غذا و آب انتقال مي يابند انواع مختلف  تك ياخته ها:روده اي –ادراري تناسلي –خوني نسجي تك ياخته هاي روده اي –گوارشي آميب ها (بيماريزا – غير بيماريزا) آنتامبا هيستوليتيكا –آنتامبا كلي –آنتامبا ژينژيواليس- دي آنتامبا فراژيليس –اندوليماكس نانا-يداموبا بوچلي –کیلوماستیکس مسینلی (در روده بزرگ و 4 تاژک اکثراً با ژیاردیا اشتباه )-آنتامبا هارتماني (ظاهري شبيه به هيستوليتيكاولي كوچكتر ) ,دیسپار هم شبیه هیستولیتیکا همه در روده بزرگ جزژينژيواليس در دهان كه غير بيماريزا بوده (در جرم دندان ولثه) همه جز هيستوليتيكا (انگل مهم بيماريزاي انساني) و فراژيليس( بيماريزايي كم )  غير بيماريزا بوده برخي از تك ياخته ها با زندگي آزاد (نگلريا –آكانتا مبا) از انگلهاي تصادفي انسان فراژيليس (داراي دو هسته) و ژينژيواليس تنها داراي تروفوزوئيت هستند اندوليماكس نانا  تروفوزوئيت آن هسته كروي با كاريوزوم درشت كه توسط رشته هاي نازك به غشاء هسته متصل است . سيتوپلآسم آن منظره غبار آلود دارد . كيست آن تك يا دو يا چهار هسته اي بوده در داخل سيتوپلآسم هر دو اجسام كروماتيد با انواع واكوئل ديده مي شود . بوچلي كيست و تروف آن داراي يك هسته بوده با كاريوزوم بزرگ يك طرفه همراه با واكوئل گليكوژني ش آنتامبا كلي داراي تروف تك هسته با كاريوزوم كوچك غير مركزي و كيست يك و دو و چهار و هشت هسته اي كه 8 هسته اي پايدار تر است ژينژيواليس هم فقط داراي تروفوزوئيت بوده با  با تعداد زيادي واكوئل غذايي و اجسام مشتق از هسته سلولهاي تخريب شده و كاريوزوم مركزي درشت آنتامبا هيستوليتيكا آميبيازيس –اسهال خوني آميبي –هپاتيت آميبي در مدفوع به سه شكل 1-تروفوزوئيت(مينوتا-پس از حمله به نسج  ماگنا يا هماتوفاژداراي گلبول قرمز و باكتري ) با كاريوزوم كوچك و مركزي با شبكه اي از رشته هاي شعاعي به طرف محيط  هسته منشعب شده  2–پري كيست3–كيست پري كيست سلولهاي گرد يا بيضي كه از تروف كوچكتر و از كيست بزرگتر با حركت آرام و غير پيشرونده كيست(تك و دو و چهارهسته اي  و متا كيست ) گرد بيضي داراي اجسام هياليني با تقارن كم و ديواره اي صاف و منعكس كننده نور و غير رنگ پذير داراي واكوئل گليكوژني و ميله هاي سوسيسي شكل با انتهاي كروي اجسام كروماتوئيدي حاوي اسيد ريبونوكلئيك و دي اكسي ريبونوكلئيك كه همزمان با تشكيل كيست تمايل به ناپديد شدن دارند.  فرم كيست عفوني( 4 هسته )عامل انتقال بيماري متا كيست فقط در توباژ روده باريك ديده مي شود نه در مدفوع (8 هسته اي) جايگاه تروفوزوئيت در ديواره و مجراي كولون بويژه سكوم و انحناي سيگموئيد و ركتال بوده با تقسيم دو تائي تكثير كرده و تقسيم هسته بصورت ميتوز مي باشد توليد مثل از راه تشكيل كيست است پس از خروج از كيست 8 آميب كوچك ايجاد شده (پس از بلع كيست 4 هسته اي در روده متاكيست 8 هسته اي  ايجاد شده كه حاوي  8 تروف است) انتقال انگل با كيست بالغ بوده كه مقاوم به شيره معدي است . تروفوزوئيت زود از بين مي رود بدست آوردن غذا از راه حل بافتها توسط انزيمهاي سيتوليتيك و بلعيدن گلبول قرمز و قطعات بافتي با ايجاد پاي كاذب و ايجاد حلقه دور آنها –استفاده از باكتريهاي روده با بلع كيست حتماً آلودگي ايجاد نمي شود بلكه بسته به تغذيه سالم و سلآمتي ميزبان به حاملين تبديل مي شوند و فرم مينوتا در آنها به كيست تبديل شده و دفع مي شود در اسهال خوني حاد تعداد كمي كيست دفع شده ولي در مزمن و در افراد ناقل كيست دفع مي شود انسان ميزبان عمده و مخزن عفونت بوده انگل مشترك بين انسان و حيوان(زئونوز) نيست. شانس استقرار آميب در اپيتليوم روده با تعداد كم انگل –حجم زياد غذا و افزايش حركات روده كاهش مي يابد اپيدميولوژي : نواحي گرمسير و معتدل -مكان پرچمعيت – تسهيلآت بهداشتي كم –بيمارستان رواني و اردوگاههاي مهاجرين كلآً شرايط اجتماعي اقتصادي بد -بيمار مبتلآبه شكل مزمن و يا ناقلين بدون علآمت كه كيست دفع مي كنند     مبتلآيان داراي علآئم حاد منبع عفونت نيستند چون تروف دفع مي كنند  آب و سبزي آلوده به مدفوع عفوني -غذاي آلوده شده توسط حشرات آسيب شناسي ضايعات اوليه روده بزرگ حتي آپانديس –ضايعات ثانويه خارج روده(كبد-ريه –مغز –طحال و ...) ايجاد زخم كوچك كه بتدريج بزرگ شده (مخاط –زير مخاط-حالت كندوي زنبور عسل)و ايجاد گرانولوما يا آمبوما كه در اثر تهاجم مكرر آميب به مخاط ايجاد مي شود(زخم قمقمه اي) -نكروز – عفونت ثانويه باكتريال –پوليپ –آپانديسيت فعاليت بيماريزايي به مقاومت ميزبان و حدت و قدرت تهاجمي سوش آميب –شرايط دروني گوارش –تعداد آميب مقاومت ميزبان به ايمني ذاتي ميزبان و وضعيت غذايي و عدم ابتلآبه بيماريهاي عفوني اسهال حاد خوني (آميبيازيس حاد روده اي)همرا ه با تكرر دفع مدفوع كم حاوي مو كوس درد شكم مسموميت -لآغري آميبيازيس مزمن با حملآت مكرر اسهال خوني درد شكم كبد بزرگ حتي اختلآلآت رواني –عصبي كبدي :هپاتيت آميبي –آبسه كبدي (شايعترين و خطرناكترين عارضه ) ريوي:درد قفسه سينه سرفه لرز تب افزايش گلبول سفيد مرگ و مير ناشي از آميبيازيس بيشتر به علت پريتونيت است كوليت از عوارض آميبيازيس است تشخيص :سابقه مسافرت و اقامت به مناطق آندميك وجود علآئم مشخص گوارشي –سيگموئيدوسكوپي –راديو گرافي- مشاهده ميكروسكوپي انگل در مدفوع مدفوع آميبي اسيدي -داراي خون- گلبول سفيد كم-بلور شاركوت ليدن -تعداد باكتري كم –بوي كم(علآئم برعكس اسهال ميكروبي) در مدفوع آبكي و در موارد آسپيره تروفوزوئيت و در مدفوع قوام دار بيماران مزمن و ناقلين كيست (1 تا 4هسته با  توده گليكوژني منتشر اجسام كروماتيدي )ديده مي شود تعداد دفعات آزمايش3 دفعه به بالآ سرولوژي: (الآيزاElisa )و يافتن آنتي بادي درمان : مترونيدازول –امتين –يدوكينول آميب ها با زندگي آزاد (نگلريا و آكانتامبا ) نگلريا(عامل مننگوآنسفاليت آميبيPAM) از راه آب خاك از راه تنفس و بيني وارد مغز  شده وعلآئم بيماري چند روز پس از شنا –شيرجه در آب گرم راكد درياچه- استخر و حوضچه مشخص مي شود سردرد تب استفراغ گرفتگي بيني  تشنج وجود پروتئين بالآو قند كم در مايع مغزي نخاعي 4-5 روز بعد مرگ بيمار آكانتامبا(آنسفاليت آميبيGAE)در اثر تماس با خاك يا آب راكد وارد مغزشده بيشتر در بيماران با نقص ايمني و ايجاد آبسه مغزي -كراتيت آميبي (قرنيه) كه بدنبال ضربات كوچك وارد قرنيه شده و زخم آن- لنز تماسي نرم سير بيماري كندتر از نگلريا تهيه گسترش از خراش قرنيه يا بيوپسي و رنگ آن (گيمسا) –آزمايش روي مايع مغزي نخاعي درمان : ريفامپين –آمفي تريپسين ب-كتوكنازول- پيوند قرنيه بالآنتيديوم كلي بالآنتيديازيس-اسهال خوني بالآنتيديايي بزرگترين تك ياخته روده اي انسان (كيست و تروف) و تنها مژه دار بيماريزاي انساني  تروف بيضي كيسه اي پيچيده در غشاء محافظ پوشيده از مژه در انتها ي قدامي سيتوستوم –سيتوپيك در انتهاي خلفي انگل بعنوان منفذ دفعي- واكوئل انقباضي و غذايي و دفعي  –هسته بزرگ ولوبيايي (ماكرونوكلئوس در تغذیه و متابولیسم  )و هسته كوچك (ميكرو نوكلئوس در تولید مثل ) تروف با ترشح دو ديواره تشكيل كيست داده كه فقط يك ماكرونوكلئوس با واكوئل انقباضي و مژه دارد محل انگل در مخاط و زير مخاط روده بزرگ بوده و با حركت منظم مژه حركت مي كند در اين تك ياخته بر خلآف آنتامبا هيستوليتيكا تكثير در مرحله كيستي است شكل عفونت زاي انگل فرم كيستي است پس از خوردن ديواره كيست حل شده و تروف آزاد به جدار روده حمله مي كند شيوع كم در انسان و زياد در خوك دارد –دارای تولید مثل کونژوگیشن و عرضی پاتولوژي : تخريب مخاط روده و ايجاد آبسه و نكروز  در حالت حاد بيماري روزانه 6-15 بار  دفع آبكي همراه خون موكوس و چرك در حالت مزمن اسهال و يبوست متناوب كمخو ني و لآغري گاهي بدون علآمت گاهي حمله به كبد درمان :تتراسيكلين –مترونيدازول (فلآژيل) ژيارديا لآمبليا (تاژكدار گوارشي شايع ) ژيارديازيس –لآمبليازيس بيشترين در صد آلودگي در ايران در ميان تك ياخته هاي روده اي تروف با تقارن دو طرفه گلآبي شكل در قسمت قدامي پهن گرد در انتهاي خلفي نوك تيز–صفحه  يا ديسك مكنده (مقاوم در حركات شديد روده و تهيه غذاو اكسيژن )بيضي كه4/3سطح شكمي را اشغال كرده –تروف دو هسته با كاريوزوم مركزي بزرگ 4 زوج تاژك (منشا بلفاروبلآست)–تروف داراي اكسوستيل (تقسيم ژيارديا به دو قسمت) كيست بيضي با جدار صاف داراي 2-4 هسته در روده باريك (ژوژنوم –دئودنوم )گاهي مجاري صفراوي و كيسه صفرا  با تاژك حركت مي كنند در مدفوع آبكي تروف داريم .تكثير با ميتوزو در مرحله كيستي رشد و تكثير در محيط قليايي كه با عدم حضور اسيد معدي تشديد مي يابد و رژيم غذايي سرشار از قند براي تكثير انگل مطلوب انسان ميزبان طبيعي انتقال از راه آلودگي غذا –آب توسط فاضلآب ،مگسها يا افراد شاغل در بخش هاي غذايي (دستي دهاني) كودكان 6-10 ساله شايع –مناطق گرمسيرو روستائي عوامل موثر در بيماريزايي:كيست بدون تاٌ ثير از از شيره معده در دئودنوم باز(هر چه اسيديته معده كمتر آثار بيماري بيشتر) –نقص ايمني –تعداد سيست خورده شده-بدي تغذيه (كمبود پروتئين باعث شدت بيماريزايي) كيست متناوب 3-6 نوبت دفع تعداد زياد تروف در مواد آسپيره از روده كوچك در بيوپسي و انجام تست نخ Enterotest capsule–تخريب پرز روده –سوءجذب –مدفوع چرب (استئاتوره=مصرف نمك صفرا توسط انگل مانع فعاليت ليپاز پانكراس يا انسداد مجاري روده و اختلآل جذب چربي) –اختلآل در جذب كاروتن- اسيد فوليك ويتامين B12-كوله سيستيتCholecystis وجود IgMاوليه بعد از IgGبر عليه آنتي ژن خام انگل آنتي بادي ترشحي IgAكه نقش مهم در ايمني مخاطي و كاهش آلودگي درمان :كيناكرين هيدروكلرايد-مترونيدازول –فورازوليدين تك ياخته ها ي تاژكدار ادراي و تناسلي از تاژكداران گلآبي شكل ،داراي 3-5 تاژك قدامي ،يك غشاء مواج (ادامه تاژك خارج شده از تاژكدار)،يك اگزوستيل و يك سيتوستوم(دهان) . سه گونه آن :واژيناليس در واژن ، هومينيس در روده ،تناكس در دهان (اين تاژكداران كيست ندارند فقط تروفوزئيت دارند ) واژيناليس (شايع)بزرگترين و قوي ترين و مقاوم ترين تريكومونادها و تنها انگل بيماريزاي اين گروه نام بيماري :واژينيت تريكومونادي ،اورتريت،پروستاتووزيكوليت انسان تنها مخزن انگل  محل زندگي :واژن زنان –مجاري ادرار و اپيديديم و پروستات در مردان پس علآوه بر واژن زنان (مخزن)در ادرار مردان(ناقل) و زنان  هم ديده مي شود با تاژك شلآقي قدامي و غشاء مواج بسرعت حركت چرخشي توليد مثل دوتائي طولي و تقسيم ميتوز در هسته قادر به زندگي در واژن طبيعي (PH8/3-4/4)نيست .شرايط مناسب براي رشدانگل  PH4.5تا7.5 در دختر ها كمتر (چون انگل از گليكوژن واژن استفاده مي كند پس در دختران نابالغ و زنان مسن كمتر ديده مي شود) عدم رعايت بهداشت و مقاربت جنسي با مردان آلوده بدون علآمت (ناقل)-تماس مستقيم با زنان آلوده و وسايل آنان و توالت فرنگي وسونا واستخر  –عبور نوزاد از مجراي زايمان علت عفونت در نوزادان آسيب شناسي : التهاب واژن (واژينيت)و ولوواژينيت ترشح كف دار –سروزي –چركي كرم زرد –همراه با خارش و سوزش درمردان اورتريت –پروستاتووزيكوليت شرايط لآزم براي رشد انگل:كم شدن باكتريهاي اسيدوفيل  لآكتوباسيلوس دودرلآين Doderlein Lactobacillus (زنان باردار و ترشح پروژسترون در آنان-ترشحات پريودي –عفونتهاي باكتريايي استاف اورئوس و استرپ) –كم شدن اسيديته واژن و رفتن بسمت PH5-7و كم شدن گليكوژن واژن چون انگل از قند ونشاسته استفاده مي كند تشخيص :قرار دادن ترشح واژن بر روي يك قطره سرم فيزيولوژي و ديدن تريكوموناي متحرك –نمونه برداري  از خانمها با  اسپيكولوم و توسط سواپ پنبه دار كشت ترشح در محيط دورسه .در مردان آزمايش روي ترشح پروستات و ادرار درمان :مترونيدازول (فلآژيل)منع در زن آبستن –فورازوليدن -شستشوي مخاط واژن انگل در PHكمتر از 5 رشد كمتر- دوش سركه –بتادين بلاستوسیستیس هومینیس بدون دیواره سلولی ،تکثیر بصورت اسپیروگونی دارای پای کاذب ،با تعدادی هسته در اطراف و یک واکوئل بزرگ در مرکز با اندازه 8-13 میکرون ،سیر تکاملی کاملاٌمشخص نیست ،ساکن روده بزرگ ،اسهال درد شکم دل پیچه تهوع استفراغ تب سردرد،با آزمایش مدفوع معمولی مشخص با بزرگنمایی 40 با تعداد 5 تا یا بیشتر به عنوان پاتوزن ،آلودگی از راه دهانی مدفوعی fecal-oral

0 1

نظرات

نظرات :