اصول آنتی بیوگرام

۱۳۹۳ دوشنبه ۱ ارديبهشت 14:25 | pharmed

نظرات : 0

اصول آنتی بیوگرام اصول آنتی بیوگرام بر پایه دو اصطلاح میکروب شناسی است یعنی Minimum Inihibitory Concentration (MIC) Minimum Bactericidal Concentration (MBC ) منظور از MIC ، غلظتی از یک آنتی بیوتیک است که می تواند رشد باکتری را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند. و منظور از MBC ، حداقل غلظتی از دارو است که باکتری را از بین می برد. در اغاز باید بگم که باید آزمایش کننده چهار اصل زیر را قبل از آغاز آنتی بیوگرام مشخص کند : Which organisms to test?کدام ارگانیسم برای تست What methods to use?کدام روش تست What antibiotics to test?کدام آنتی بوتیک How to report results? چگونگی گزارش نتایج روش های مختلف انجام تست تعیین حساسیت داروئی Disk diffusion (Kirby Bauer) Broth micro-dilution MIC (NCCLS متد رفرنس) Etest وسائل و موارد مورد نیاز برای تست انتی بیوگرام "دیسک دیفیوژن" محیط کشت که آنتی بیوگرام بر روی آن انجام می شود که "آگار مولر هینتون" می باشد . لوله حاوی نیم مک فارلند . لوله حاوی یک سی سی سرم فیزیولوژِی استریل دیسک های انتی بیوگرام باکتری خالص در محیط کشت مناسب سواب ، انس ، شعله ، هود ، چراغ

1 0

نظرات

نظرات :