آزمایش قندها یا گلوسیدها

۱۳۹۲ پنج شنبه ۷ شهريور 16:19 | roya fazli

نظرات : 0

قندها یا ساکاریدها را به سه دسته تقسیم می کنند: دسته اول - منوساکاریدها پلی الکلهای 3 تا 7 کربنی هستند که یکی از عاملهای الکلی به عامل کربنیل تبدیل شده است و به ترتیب آنها را تریوز - تتروز- پنتوز- هگزوز- هپتوز می نامند. منوساکاریدها ممکن است دارای عامل آلدئیدی یا ستنی باشند که در حالت اول آلدوزستوز نامیده می شوند. و در حالت دوم مهمترین پنتوزها: آرابینوز - گزیلوز - ریبوز و... مهمترین هگزوزها: گلوکز-مانوز-گلاکتوز-فروکتوز ... می باشند. دسته دوم - الیگوساکاریدها از الیگو ساکاریدها، دی ساکاریدها دارای اهمیت بیشتری هستند.  بعضی از دی ساکاریدها دارای خاصیت احیاکنندگی می باشند مانند: مالتوز و لاکتوز.  برخی دیگر دارای خاصیت احیاء کنندگی نیستند. مانند ساکارز یا سوکروز. دسته سوم - پلی ساکاریدها مهمترین پلی ساکاریدها شامل نشاسته، سلولز و گلیکوژن می باشد واکنش رنگی قندها مهمترین واکنش های رنگی قندها به قرار زیرند: واکنش مولیش : آلفا نفتل + اسید سولفوریک غلیظ ؛ این واکنش برای تمام ساکاریدها مثبت است.  واکنش بارفود  : استات مس در اسید استیک 1%؛ این واکنش مخصوص منوساکاریدهاست. واکنش بیال : اورسینول در اسید کلریدریک  +  FeCl3  ؛  به پنتوزها مانند گزیلوز جواب مثبت می دهد.  واکنش سلیوانف: رزورسینول در HCl  ؛  این واکنش مخصوص ستوهگزوزها مانند فروکتوز می باشد آلدوهگزوزها بکندی واکنش می کنند.  واکنش بندیکت: محلول قلیائی سیترات مس ؛  این واکنش به تمام قندهای احیاء کننده جواب مثبت میدهد مانند منوساکاریدها  (گلوکز -فروکتوز) و دی ساکاریدهای احیا کننده نظیر لاکتوز و مالتوز  محلول فهلینگ نیز نظیر بندیکت واکنش می دهد. واکنش ید : محلول ید با نشاسته و گلیگوژن ایجاد رنگ می نماید

3 0

نظرات

نظرات :