روش تهیه انواع معرف ها و رنگ ها

۱۳۹۲ جمعه ۱ شهريور 12:2 | roya fazli

نظرات : 0

روش تهیه معرف های VP - تهیه آلفا نفتول (معرفA): پودرآلفا نفتول: g 5 اتانول: cc100   -تهیه  KOH(پتاس) (معرفB): KOH:g 40 کراتین (cr): g 3/0 آب‌مقطر: cc100 معرف ها در ظروف تیره و در یخچال نگهداری می‌شوند. چون دارای پایداری متغیر هستند لازم است به طور هفتگی (بر حسب میزان کار) کنترل کیفی گردند.   روش تهیه معرف متیل رد (MR) پودر متیل رد= g 1/0 اتانول=cc 300 پودر متیل رد را در اتانول حل کرده سپس با آب‌ مقطر حجم آنرا به cc500 برسانید. معرف در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می‌شود. چون دارای پایداری متغیر است، لازم است بطور هفتگی (بر حسب میزان کار) کنترل کیفی گردد.   روش تهیه معرف کواکس P-دی متیل آمینو بنز آلدئید= g10 آمیل الکل: cc150 اسید کلریدریک غلیظ و تازه: cc50   دی متیل آمینو بنزآلدئید را به آمیل الکل اضافه نموده و به آرامی اسید کلریدریک را به آنها اضافه نمایید. برای تهیه این معرف از هود استفاده نمایید. معرف در ظروف تیره و در یخچال نگهداری می شود. چون دارای پایداری متغیر است، لازم است بطور هفتگی (برحسب میزان کار) کنترل کیفی گردد. روش تهیه معرف کلرور فریک کلرور فریک= g10 آب‌ مقطر = cc100 (روش غیر اسیدی) (روش دیگر تهیه این معرف شامل کلرور فریک:g 12، اسید کلریدریک غلیظ:cc 5/2 و آب ‌مقطرcc 100 می‌باشد، که این روش، روش اسیدی است). معرف در ظروف تیره و در یخچال نگهداری می‌شود. چون دارای پایداری متغیر است، لازم است بطور هفتگی (برحسب میزان کار) کنترل کیفی گردد. روش تهیه معرف های احیاء نیترات -تهیه معرف A: N،N  دی متیل آلفا نفتیل آمین: g6  اسیداستیک گلاسیالN5، (30% )cc :1000  مقدار فوق از N، N دی متیل آلفا نفتیل آمین را در کمتر از cc1000 اسید استیک گلاسیال N5 حل کرده و کمی حرارت ملایم دهید تا حل شود. حجم را به یک لیتر رسانیده، محلول را از صافی رد کنید. -تهیه معرف B: سولفانیلیک اسید (P- آمینو بنزن سولفونیک اسید): g8 اسیداستیک گلاسیال N5، (30% ): cc 1000 مقدار فوق از سولفانیلیک اسید را در کمتر از cc 1000 اسیداستیک حل کرده و سپس حجم را به یک لیتر برسانید. معرف ها در ظروف تیره و در یخچال نگهداری می شوند. آلفا نفتیل آمین سرطان زا است.   روش تهیه معرف نین هیدرین پودر نین هیدرین=  g5/3 استن=  cc50 بوتانول =  cc50    استن و بوتانل را مخلوط کرده و سپس پودر نین هیدرین را اضافه نمایید. معرف در ظرف تیره و در دمای اتاق نگهداری می شود. درب آن باید کاملاً محکم بسته شود.   روش تهیه ویتامین K1 پودر ویتامین  =k1 g2/0 اتانول= cc20 محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می‌شود. درب ظرف باید کاملاً محکم بسته شود. غلظت نهایی محلول g/mlµ 1/0 برای محیط های مایع و g/mlµ10 برای محیط های آگاردار است. g2/0 پودر ویتامین K1 را روی یک قطعه کوچک فویل آلومینیومی استریل وزن کرده و در شرایط آسپتیک به ml20 اتانول در یک بطری استریل اضافه کنید. برای رقیق سازی بیشتر از آب‌ مقطر استریل استفاده کنید. محلول ذخیره  mg/ml10 است. ml1 از محلول ذخیره را به یک لیتر آگار و ml/l 01/0 براث اضافه کنید. محلول را دور از نور و در یخچال ذخیره کنید. روش تهیه همین(Haemine) پودر همین= g 5/0     سود (NaOH)N 1= cc10 مقدار فوق از پودر همین را به cc10سود 1 نرمال اضافه کرده و حل کنید، سپس با آب ‌مقطر به حجم cc100برسانید. در شرایط 15 دقیقه، oC121، فشار  Lb15 در اتوکلاو استریل ‌نمایید. محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود. این محلول ذخیره mg/ml 5 غلظت دارد، ولی هنگام مصرف به عنوان ساپلمنت، باید دارای غلظت نهایی µg/ml 5 باشد.   روش تهیه آب اکسیژنه (H2O2) 3% محلول آب اکسیژنه 30% را به نسبت 1:10 با آب ‌مقطر رقیق نمایید. (یعنی cc1 آب اکسیژنه 30% را به cc9 آب‌مقطر اضافه ‌نمایید). محلول در ظرف تیره و در یخچال نگهداری می شود. روش تهیه کریستال ویوله ذخیره و اگزالات آمونیوم ذخیره -تهیه کریستال ویوله پودر کریستال ویوله = g20 اتانول= cc100 -تهیه اگزالات آمونیوم پودر اگزالات آمونیوم= g1 آب‌ مقطر= cc100 هنگام مصرف، محلول کریستال ویوله ذخیره را به نسبت 1:10 با آب‌ مقطر رقیق ‌نمایید. (cc1 از محلول کریستال ویوله و cc 9 آب‌ مقطر) سپس این محلول را با چهار حجم از محلول اگزالات آمونیم رقیق کنید (cc1 محلول کریستال ویوله رقیق شده و cc4 اگزالات آمونیم). محلول ذخیره و مصرفی کریستال ویوله، در ظرف تیره و در دمای اتاق نگهداری می‌شود.   روش تهیه لوگل ید= g1 یدور پتاسیم =g 2 آب ‌مقطر= cc240 محلول آبی بیکربنات سدیم5%= cc60 در مقدار کمی از آب‌ مقطر، ید و یدور پتاسیم را کاملاً حل نمایید، بعد حجم را با آب‌ مقطر به cc240‌ برسانید. محلول 5% بیکربنات سدیم (بیکربنات سدیم: g5   آب ‌مقطر: c100) را نیز به آن اضافه ‌نمایید. محلول در دمای اتاق نگهداری می شود . درب آنرا باید کاملا" محکم ببندید. روش تهیه محلول الکل-استون اتانول= cc250 استون= cc250 حجم مساوی از الکل اتیلیک (اتانول) را با استون مخلوط نمایید.   روش تهیه فوشین/ یا سافرانین ذخیره پودر فوشین= g2 اتانول= cc100 و یا پودر سافرانین= g5/2 اتانول= cc100 به هنگام مصرف، محلول ذخیره فوشین یا محلول ذخیره سافرانین را به نسبت 1:10 با آب‌ مقطر رقیق نمایید. محلولها در ظروف تیره، تهیه و در دمای اتاق ذخیره می شوند.

2 0

نظرات

نظرات :