رنگ آمیزی TRAP

۱۳۹۲ پنج شنبه ۲۴ مرداد 12:46 | roya fazli

نظرات : 0

رنگ امیزی TRAP یا " اسید فسفاتاز مقاوم به تارتارات " رنگ آمیزی اختصاصی است که برای تشخیص لوسمی Hair Cell استفاده می شود . این زائده های موئی در زیر میکرسکوپ به رنگ ارغوانی دیده می شوند . معمولا به صورت گرانول در اطراف سلول ها مشاهده می شوند .   این سلول ها دارای اسید فسفاتاز هستند که مقاوم در برابر تارتارات است . روش رنگ امیزی TRAP cc 12 گلوكار آلدئيد + cc 160 استن + cc 40 آب مقطر به عنوان فیکس کننده به لام اضافه و بعد از 1 دقیقه خشک می کنیم . بقيه محلول رنگي mg 15-10 را در یک قطره دي فنيل فرمالید حل كرده سپس روي آن cc25 آب مقطر اضافه می کنیم cc.25 ديگر بافر استات با PH=5/2 روي آن اضافه مي كنيم. 35 میلیگرم Fasted violet , پودر را به آن اضافه و سپس از صافی می گذرانیم . به ازای هر 9 سی سی،  cc1 تارتارات 2/0 مول اضافه مي كنيم . λ 100 كلرومنگنز 10% اضافه کرده و لام ها را داخل جار به مدت 2-1 ساعت در 37 درجه مي گذاريم. بعد از گذشت این زمان لام ها را زیر آب جار می گذاریم . جهت رنگ امیزی زمینه هم می توانیم از رنگ هماتوکسین استفاده کنیم .     Tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) activity in three hairy cells در این شکل فعالیت TRAP را در سه سلول موئی می بینید             Different smear shows varying degrees of positive TRAP staining نماش درجات مختلف  فعالیت آنزیم  ترپ در اسیمری دیگر       TRAP in bone marrow from a differentpatient. Neutrophils and lymphocytes are negative رنگ امیزی مغز استخوان . دقتکنید که نوتروفیل ها ولنفوسیت ها منفی هستند .

1 0

نظرات

نظرات :