باکتری و نیاز به اکسیژن

۱۳۹۱ پنج شنبه ۲ آذر 22:55 | A.BakhtiRI

نظرات : 3

  باکتری ها در طبیعت تحت شرایط فیزیکی و شیمایی متفاوتی همچون مقدار اکسیژن ، غلظت یون هیدروژن (PH) و دما ادامه حیات میدهند . به عبارت بهتر ، باکتری ها بنا بر نقشه ژنتیکی خود گاه قادر به تحمل سخت ترین شرایط محیطی هستند و گاه حتی در بهترین شرایط محیطی قادر به ادامه حیات نخواهند بود . این قاعده باعث میگردد که وجود حیات حداقل در شکل باکتریائی آن در سایر کرات بیشتر بدیهی بنمایاند رشد و ا دامه حیات در شرایط نامعمول فیزیکی و یا شیمایی منجر به وجه تسیمه این باکتری ها می گردد بعنوان مثال یک میکرو ارگانیسم گرما دوست یا ترموفیل در دمای بالا رشد میکند ، یک ارگانیسم اسید دوست یا اسیدوفیل در PH پایین و یک اسمو فیل در غلظت های بالای مواد و ... رشد می نمایند. یکی از این شرایط محیطی ،مقدار اکسیژن است در مطلب زیر تعامل باکتری ها به شرایط متفاوت وجود اکسیژن شرح داده میشود .   بطور کلی پرو کاریوت ها را بر اساس نیاز یا عدم نیاز به اکسیژن میتوان در 5 گروه جای داد : ( جدول 1) جدول 1 گروه رشد در حضور اکسیژن رشد در عدم حضور اکسیژن اثرات اکسیژن هوازی اجباری رشد می نماید عدم رشد نیاز مبرم به اکسیژن جهت مصرف د زنجیره تنفس میکرو آئروفیلیک اگر میزان اکسیژن کم باشد رشد خواهند نمود ولی در مقادیر بالای اکسیژن رشد نمی نماید عدم رشد به اکسیژن نیاز دارد اما این میزان باید زیر 0.2 اتمسفر باشد بی هوازی اجباری عدم رشد رشد می نماید اکسیژن سمی است هوازی اختیاری یا بی هوازی اختیاری رشد می نماید رشد می نماید نیازی به اکسیژن برای رشد ندارد اما اگر اکسیژن در دسترس باشد ان را مصرف می نماید آئروتولرانت رشد می نماید رشد می نماید نه نیاز دارد نه مصرف می نماید   1-هوازی اجباری : این گروه از میکرو ارگانیسم ها برای رشد نیاز مبرم به اکسیژن دارند در واقع آنها از اکسیژن بعنوان آخرین پذیرنده الکترون در زنجیره تنفسی استفاده می نمایند . 2- بی هوازی اجباری : به این گروه ممکن است آئروفوب نیز بگویند . این گروه نیازی به اکسیژن جهت رشد خود ندارد . و از اکسیزن نیز بعنوان ماده غذائی استفاده نمی نماید . در حقیقت ، اکسیژن برای این گروه سمی است که باعث از بین رفتن آنها یا ممانعت از رشد این گروه از میکرو ارگانیسم ها خواهد شد. بی هوازی های اجباری، پرو کاریوت های هستند که بصورت تخمیری ، تنفس بی هوازی و فتوسنتتیک و یا در طی فرایند تازه کشف شده متانوژنر زندگی میکنند . 3- بی هوازی اختیاری : که به آنها هوازی اختیاری نیز گفته میشود . این گروه میکرو ارگانیسم های هستند که قادرند تحت شرایط بی هوازی و هوازی نوع متابولیسم خود شان را تغیر دهند . زمانی که شرایط بی هوازی است و اکسیژن وجود ندارد آنها با تخمیر و تنفس بی هوازی رشد میکنند و زمانی که اکسیژن وجود داشته باشد ، آنها به زنجیره تنفسی هوازی تغیر مسیر متابولسیمی میدهند 4- میکرو آئروفیلیک : این گروه از میکرو ارگانیم ها همانگونه که نام آنها پیدا است تحت شرایط اندک وجود اکسیژن رشد میکنند. تفاوت آنها با هوازی های اختیاری این است که برای رشد خود حتما نیاز به اکسیژن ولو به مقدار اندک خواهند داشت و در عدم حضور اکسیژن رشد نمی نمایند . 5- بی هوازی ها مقاوم به اکسیژن که به آنها آئروتولرانت نیز گفته میشود . این گروه،، میکرو ارگانیسم های هستند که بطور مشخص را ه های متابولیسمی آنها بی هوازی یعنی تخمیر میباشد . اما آنها به حضور اکسیژن حساسیتی ندارند و چه اکسیژن باشد و چه نباشد آنها از طریق متابولیسم تخمیری کسب انرژی میکنند و به زندگی خود ادامه میدهند. چه مطلبی باعث میگردد یک باکتری در شرایط اکسیژن رشد کند و برای باکتری دیگراکسیژن سمی باشد؟ جواب این سوال به این بستگی دارد که باکتری چه راهکاری برای رادیکال های اکسیژن دارد؟ پاسخ یک ارگانیسم به اکسیزن در میحط خود ، بستگی به وجود سه آنزیم مشخص خواهد داشت که با اکسیژن و رادیکال های اکسیژن که توسط سلول ایجاد میشود وارد واکنش شده و اثرات سمی آنها را ازبین ببرد. اما قبل از آنکه در مورد این سه آنزیم شرح داده شود ، ضرورت دارد که کمی بیشتر در مورد رادیکال های اکسیژن توضیح دهیم. بطورکلی رادیکال های آزاد به اتم ، یون و یا مولکول های اطلاق میشود که در اربیتال خارجی خود دارای الکترون جفت نشده می باشند . نبودن یک الکترون در اربتال خارجی باعث میگردد که این مواداز نظر شیمایی تمایل زیادی به ترکیب با مواد دیگر داشته باشند تا الکترون آنها از حالت منفرد به حالت زوج در آید. مشخصا ، این رادیکال ها طی فرایند های متابولیسمی در درون سلول بعنوان ماده حد واسط بوجود می آیند. که باید بلافاصله با راهکار های که هر سلول برای خود دارد کنترل شوند. هرگاه این راهکار های کنترل هر زمان که کنترل بر روی رادیکال های اکسیژن نباشد این رادیکال ها بالقوه می توانند با طیف وسیعی از مواد درون سلول ترکیب شده و عملکرد آنها را از بین ببرند و در نهات باعث آسیب و مرگ سلولی شوند. در شکل زیر مهمترین رادیکال های آزاد اکسیژن نشان داده شده است :   اما سه آنزیم که باکتری را در مقابل این رادیکال ها محافظت میکنند عبارتند از : - سوپراکسید دیسموتاز که به اختصار SOD نیز نامیده می شود. - کاتالاز - پراکسیداز در باکتری های بی هوازی و آئرو تولرانت خطر بالقوه تجمع سوپر اکسید توسط آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز جلوگیری میگردد. تمامی ارگانیسم های که در حضو.ر اکسیژن میتوانند زندگی کنند حال چه آن را مصرف نمایند یا مصرف ننمایند . دارای آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز می باشند . تقریبا تمام ارگانیسم های که دارای آنزیم کاتالاز میباشند ، میتوانند پراکسید را تجزیه نمایند . با وجودی که بعض از ارگانیسم های آئروتو لرانت ، فاقد آنزیم کاتالاز می باشند اما آنها قادر هستند که یون پر اکسید تجزیه نمایند . بدین طریق که آنزیم های پراکسیداز که الکترون را از NADH2گرفته اند یون پراکسید را با احیا به آب و یون پراکسید تبدیل می نمایند . باکتری های بی هوازی اجباری فاقد آنزیم کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز و پراکسیداز می باشند . از این رو در معرض اکسیداسیون کشنده رادیکال های مختلف اکسیژن هستند ، و به همین دلیل اکسیژن برای آنها سمی است .   د رجدول 2 وجود یا عدم وجود سه آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز ، کاتالاز و پراکسیداز در گروه های مختلف باکتری ها آورده شده است: جدول 2 گروه مثال سوپراکسید دیسموتاز کاتالاز پراکسیداز هوازی اجباری سودوموناسه + + - بی هوازی اختیاری انتروباکتریاسه + + - آئروتولرانت استرپتوکوکاسه + - + بی هوازی اجباری کلستریدیوم - - -  

چند نکته در مورد استفاده صحیح از سمپلر

۱۳۹۱ يکشنبه ۱۴ خرداد 13:46 | A.BakhtiRI

نظرات : 7

بدون تردید  استفاده کردن  از سمپلر  شایع ترین عملی است که در آزمایشگاه انجام میگیرد . و در واقع صحت و دقت بیشتر  نتایج آزمایشات به همین  استفاده صحیح  از سمپلر وابسته است . رعایت چند نکته که در ادامه خواهد آمد  باعث خواهد شد که تکرار پذیری و  صحت آزمایشات به مقدار فابل توجهی افزایش یابد.: 1- سمپلینگ استاندارد یا سمپلینگ معکوس سمپلینگ استاندارد زمانی است که برای برداشتن نمونه  دکمه سمپلینگ را تا مرحله اول پایین میبریم و   نمونه را برمیداریم و هنگام تخلیه نمونه ، دکمه را  تا انتها ( مرحله دوم ) فشار می دهیم تا تمامی نمونه تخلیه شود .  اما سمپلینگ معکوس زمانی است که ما برای برداشتن نمونه تا انتها (مرحله دوم ) دکمه را فشار میدهیم و نمونه را برمیداریم و زمان تخلیه تنها  ، تا مرحله اول دکمه را  فشار می دهیم  (برعکس روش استاندارد) برای  تمام نمونه ها باید از روش استاندارد استفاده کنیم  و تنها برای نمونه های که دارای چسبندگی زیاد هستند مانند مایع سمینال از روش معکوس  استفاده می کنیم . بدیهی است که اگر روش معکوس را برای نمونه های مانند سرم استفاده کنیم  مقدار بیشتری حجم مورد نظر را برداشت خواهیم کرد. و همچنین اگر از روش استاندارد برای برداشتن نمونه مایع منی استفاده کنیم مقدار کمتری  از حجم مورد نظر را بر خواهیم داشت. 2- سر سمپلر  مناسب استفاده از  سرسمپلر  استاندارد و مناسب ،، صحت و تکرار پذیری را افزایش می دهد. در بازار سر سمپلر های  غیر استاندارد متفاوتی وجود دارد که شاید ارزان هم باشند اما  ممکن است  دقیقا فیت  سمپلر های  ما نباشد و یا بدلیل  داشتن دیواره نامرغوب نمونه کاملا تخیلیه نشده و همواره مقداری از نمونه  در سر سمپلر باقی بماند .از این رو بهتر است قبل از خرید سر سمپلر  به مقدار زیاد در ابتدا   آن را  با سمپلر های موجود در آزمایشگاه  از نظر فیت بودن و شل نشدن  در هنگام کار  و تخلیه کامل  بررسی کینم. بخصوص برخی از  این سر سمپلر های  همان ثانیه اول فیت هستند و سپس شل شده و حتی از سمپلر جدا میشوند .   3- فرو بردن سمپلر در نمونه  برای برداشتن حجم ها ی کمتر از 2 سی سی،،  برای گرفتن بهترین نتیجه باید سر سمپلر را تا 2 تا 5 میلی متری  از سطح نمونه فرو ببریم . پایین بردن  بیش از حد سر سمپلر در نمونه باعث می شود مقدار ی از نمونه به دیواره خارجی سر سمپلر آغشته شود که  همین موجب بروز خطا می گردد . همچنین فرو نبردن کامل نیز ممکن است باعث شود حباب های بسیار ریز هوا به جای نمونه وارد سر سمپلر شوند و در نتیجه حجم مورد نظر برداشته نشود. در صورتی هم  که بخواهیم حجم های بیشتر ا ز 2 سی سی را برداشت کینم  باید سر سمپلر ر ا تا عمق 10 ملی متری از سطح نمونه  فرو ببریم 4- عمود نگه داشتن سمپلر یکی از منابع خطا شایع در سمپلینگ کردن  عمود نگه نداشتن سمپلر در هنگام برداشت  نمونه است . باید دانست که  انحراف  بیش از 20 درجه از  حالت عمود باعث بروز خطا و تکرار پذیری ضعیف خواهد شد. همچنین بهیچوجه نباید سر سمپلر را به دیواره لوله تماس داشته باشد. 5- داشتن سرعت یکنواخت سریع سمپلر کردن در هنگام برداشتن  و تخلیه نمونه باعث  پاشیده شدن نمونه به اطراف  ، آلوده شدن خود سمپلر به نمونه و ایجاد آئروسل میگردد . همچنین  بهتر است زمانی که نمونه را برداشت کردیم ، بعد از یک ثانیه سمپلر را از نمونه بیرون بیاوریم  این کار باعث میشود که حرکت مایع در سر سمپلر کامل شود و اگر سریع سمپلر را خارج کنیم ، ممکن است مقدار نمونه برداشتی بسیار کم تر از حجم مورد نظر باشد 6- دمای محیط بهترین دما برای سمپلر ها دمای بین  20.5 تا 22.5 درجه میباشد . مطمئن باشید اگر دمای خارج از این محدوده باشد حجم برداشتی دقیقا همان میزان موردنظر نخواهد بود

خطا های پره آنالیتیکال

۱۳۹۱ دوشنبه ۲۵ ارديبهشت 12:40 | A.BakhtiRI

نظرات : 4

مقدمه   در این سلسله نوشتار ها مایلم  بطور مفصل به پارامتر های  قبل از انجام آزمایش  که بر روی نتایج یک آزمایش  موثر هستند ، بپردازم. رفرانس این مقالات عمدتا کتاب بیوشیمی تیتز 2012 است که البته در برخی موارد اطلاعات جمع آوری شده و تجربه شخصی را نیز به آن اضافه می کنم. امیدورام  این مقالات مورد استفاده پرسنل زحمتکش آزمایشگا ها تشخیص طبی قرار گیرد و سایر دوستان نیز به غنای این مطالب با مشارکت خود بیافزایند : همچنین بتوانم این سلسله مقالات را  بدون وقفه طولانی به رشته تحریر در آورم .    متغیر های قبل از آزمایش علیرغم اینکه برخی از آنها داراری تاثیرات قابل ملاحظه ای بر روی نتیجه آزمایش هستند ولی معمولا توسط آزمایشگاه و پزشک معالج مد نظر قرار نمی گیرند و این موجب میگرد که صحت و دقت  سیستم  آزمایشگاه(پرسنل و تجهیزات)   توسط پزشک معالج ، بیمار و حتی خود  مسئول فنی آزمایشگاه  زیر سوال رود . در واقع این تغیرات موجب بروز خطای میشوند که به خطا های پره آنالیتیکال یا خطا های قبل از مرحله انجام  آزمایش مشهور هستند.    خطا های پره آنالیتیکال  بر دو نوع هستند : قابل کنترل  یعنی با تمیهداتی میتوان از آنها جلوگیری نمود  و غیر قابل کنترل . که تنها کاری که میتوان در مواجهه به آنها انجام داد ،  در نظر گرفتن آنها در تفسیر آزمایش است.   متغیر های قابل کنترل را به نوبه خود می توان  به دو بخش تقسیم نمود: 1- متغیر های فیزیولوژیک : که مربوط به تغیرات  فیزیولوژیک بدن  در شرایط مختلف   است 2- متغیر های مربوط به آزمایشگاه : که مربوط به اعمالی است که توسط پرسنل آزمایشگاه انجام می پذیرد و   ممکن  است که بر روی کیفیت  نمونه در  مرحله آزمایش تاثیر گذار باشد. بخش  اول  متغیر های فیزیولوژیک   1- طرز قرارگیری بیمار   Posture  در یک فرد بالغ تغیر وضعیت از حالت دراز کش به حالت ایستاده موجب  کاهش حجم خون به میزان 10 درصد میشود . دلیل این امر این است که همه محتویات پلاسمابه غیر از  از پروتئین ها ی خون   به راحتی از دیوراه رگ عبور کرده و وارد فضای میان بافتی میگردند. در نتیجه  این روند باعث افزایش غلظت پرو تئین های خون به میزان 8 تا 10 درصد در وضعیت ایستاده خواهد شد. این فرایند افزایش غلظت بعد از ده دقیقه  تغیر وضعیت دراز کش به ایستاده تکمیل خواهد شد.  تغیر وضعیت خوابیده به ایستاده موجب افزایش  ترشح  هورمون های کاتکول آمین ها ، آلدسترون ، آنژیو تانسین II ، رنین و هورمون آنتی دیورتیک میشود. بعنوان مثال در مورد اپی نفرین در عرض 10 دقیقه بعد از تغیر وضعیت به ایستاده مقدار آن در خون دو برابر میشود . و در مورد رنین و آلدسترون زمان دوبرابر شدن غلظت بعد از  یک ساعت از تغیر وضعیت دراز کش به ایستاده خواهد بود.  در مورد شمارش سلول ها نیز افزایشی به میزان 5 تا 10 در صد پس از تغیر وضعیت از درازکش به ایستاده را شاهد خواهیم بود. اما شاید حالتی را که بیشتر در آزمایشگاه با آن مواجه باشیم حالت ایستاده به نشسته و یا حالت دراز کش به نشسته باشد(در بخش های بیمارستانی ) . که در این موارد نیز تغیرات قابل ملاحظه می باشد. مثلا در مورد هموگلوبین و هماتو کریت به میزان 6.5 درصد کاهش و در مورد  پروتئین ها و  هورمون های باند شده به پروتئینها  مانند T4 به میزان 8 درصد  کاهش  ،  با  تغیر وضعیت از ایستاده به نشسته رخ خواهد داد    این کاهش غلظت     بعد از دو ساعت در حالت نشسته  کامل خواهد شد . بنابراین  اگر فرض کنیم مدت زمان انتظار برای بیمار در ازمایشگاه های شلوغ یک ساعت شود این میزان حدود 3 تا 4 درصد خواهد بود و چون معمولا در صورتی که بخواهیم آزمایش را مجددا چک کنیم بلافاصله پس از مراجعه بیمار از وی خون میگیریم این تفاوت3 تا  4 درصدی را باید مد نظر داشته باشیم .  نکته دیگر این است که شدت تغیرات در غلظت  پروتئین ها و  مواد متصل به پروتئین ها با تغیر وضعیت ،  در مورد افرادیکه فشار خون دارند و همچنین افراد مسن نسبت به افراد نرمال و  جوان  بیشتر است در مورد اندازه گیری لیپید ها نیز  توصیه اکید  میشود که بیمار باید  به مدت حداقل 5 دقیقه در وضعیت درازکش یا نشسته بماند و سپس اقدام به خونگیری شود . باید توجه داشت که بستن  گارو به مدت بیشتر از یک دقیقه   نیز دقیقا دارای همان تاثیرات تغیر وضعیت از دراز کش به ایستاده میباشد . در جدول زیرتاثیرات وضعیت بیمار بروی غلظت برخی  فاکتور های خونی آورده شده است که اگر خدا یاری کند به مرور آن راتکمیل میکنم    میانگین افزایش درصد            پارامتر خونی                         7                                 ALT               5                                AST              7                                 ALP             6                           Amylase             9                            Albumin             3                                   Ca             7                                 IgA             7                                 IgG             5                                 IgM             7                          Cholestrol             6                                  TG             11                                  T4