باکتری و نیاز به اکسیژن

۱۳۹۱ پنج شنبه ۲ آذر 22:55 | A.BakhtiRI

نظرات : 3

  باکتری ها در طبیعت تحت شرایط فیزیکی و شیمایی متفاوتی همچون مقدار اکسیژن ، غلظت یون هیدروژن (PH) و دما ادامه حیات میدهند . به عبارت بهتر ، باکتری ها بنا بر نقشه ژنتیکی خود گاه قادر به تحمل سخت ترین شرایط محیطی هستند و گاه حتی در بهترین شرایط محیطی قادر به ادامه حیات نخواهند بود . این قاعده باعث میگردد که وجود حیات حداقل در شکل باکتریائی آن در سایر کرات بیشتر بدیهی بنمایاند رشد و ا دامه حیات در شرایط نامعمول فیزیکی و یا شیمایی منجر به وجه تسیمه این باکتری ها می گردد بعنوان مثال یک میکرو ارگانیسم گرما دوست یا ترموفیل در دمای بالا رشد میکند ، یک ارگانیسم اسید دوست یا اسیدوفیل در PH پایین و یک اسمو فیل در غلظت های بالای مواد و ... رشد می نمایند. یکی از این شرایط محیطی ،مقدار اکسیژن است در مطلب زیر تعامل باکتری ها به شرایط متفاوت وجود اکسیژن شرح داده میشود .   بطور کلی پرو کاریوت ها را بر اساس نیاز یا عدم نیاز به اکسیژن میتوان در 5 گروه جای داد : ( جدول 1) جدول 1 گروه رشد در حضور اکسیژن رشد در عدم حضور اکسیژن اثرات اکسیژن هوازی اجباری رشد می نماید عدم رشد نیاز مبرم به اکسیژن جهت مصرف د زنجیره تنفس میکرو آئروفیلیک اگر میزان اکسیژن کم باشد رشد خواهند نمود ولی در مقادیر بالای اکسیژن رشد نمی نماید عدم رشد به اکسیژن نیاز دارد اما این میزان باید زیر 0.2 اتمسفر باشد بی هوازی اجباری عدم رشد رشد می نماید اکسیژن سمی است هوازی اختیاری یا بی هوازی اختیاری رشد می نماید رشد می نماید نیازی به اکسیژن برای رشد ندارد اما اگر اکسیژن در دسترس باشد ان را مصرف می نماید آئروتولرانت رشد می نماید رشد می نماید نه نیاز دارد نه مصرف می نماید   1-هوازی اجباری : این گروه از میکرو ارگانیسم ها برای رشد نیاز مبرم به اکسیژن دارند در واقع آنها از اکسیژن بعنوان آخرین پذیرنده الکترون در زنجیره تنفسی استفاده می نمایند . 2- بی هوازی اجباری : به این گروه ممکن است آئروفوب نیز بگویند . این گروه نیازی به اکسیژن جهت رشد خود ندارد . و از اکسیزن نیز بعنوان ماده غذائی استفاده نمی نماید . در حقیقت ، اکسیژن برای این گروه سمی است که باعث از بین رفتن آنها یا ممانعت از رشد این گروه از میکرو ارگانیسم ها خواهد شد. بی هوازی های اجباری، پرو کاریوت های هستند که بصورت تخمیری ، تنفس بی هوازی و فتوسنتتیک و یا در طی فرایند تازه کشف شده متانوژنر زندگی میکنند . 3- بی هوازی اختیاری : که به آنها هوازی اختیاری نیز گفته میشود . این گروه میکرو ارگانیسم های هستند که قادرند تحت شرایط بی هوازی و هوازی نوع متابولیسم خود شان را تغیر دهند . زمانی که شرایط بی هوازی است و اکسیژن وجود ندارد آنها با تخمیر و تنفس بی هوازی رشد میکنند و زمانی که اکسیژن وجود داشته باشد ، آنها به زنجیره تنفسی هوازی تغیر مسیر متابولسیمی میدهند 4- میکرو آئروفیلیک : این گروه از میکرو ارگانیم ها همانگونه که نام آنها پیدا است تحت شرایط اندک وجود اکسیژن رشد میکنند. تفاوت آنها با هوازی های اختیاری این است که برای رشد خود حتما نیاز به اکسیژن ولو به مقدار اندک خواهند داشت و در عدم حضور اکسیژن رشد نمی نمایند . 5- بی هوازی ها مقاوم به اکسیژن که به آنها آئروتولرانت نیز گفته میشود . این گروه،، میکرو ارگانیسم های هستند که بطور مشخص را ه های متابولیسمی آنها بی هوازی یعنی تخمیر میباشد . اما آنها به حضور اکسیژن حساسیتی ندارند و چه اکسیژن باشد و چه نباشد آنها از طریق متابولیسم تخمیری کسب انرژی میکنند و به زندگی خود ادامه میدهند. چه مطلبی باعث میگردد یک باکتری در شرایط اکسیژن رشد کند و برای باکتری دیگراکسیژن سمی باشد؟ جواب این سوال به این بستگی دارد که باکتری چه راهکاری برای رادیکال های اکسیژن دارد؟ پاسخ یک ارگانیسم به اکسیزن در میحط خود ، بستگی به وجود سه آنزیم مشخص خواهد داشت که با اکسیژن و رادیکال های اکسیژن که توسط سلول ایجاد میشود وارد واکنش شده و اثرات سمی آنها را ازبین ببرد. اما قبل از آنکه در مورد این سه آنزیم شرح داده شود ، ضرورت دارد که کمی بیشتر در مورد رادیکال های اکسیژن توضیح دهیم. بطورکلی رادیکال های آزاد به اتم ، یون و یا مولکول های اطلاق میشود که در اربیتال خارجی خود دارای الکترون جفت نشده می باشند . نبودن یک الکترون در اربتال خارجی باعث میگردد که این مواداز نظر شیمایی تمایل زیادی به ترکیب با مواد دیگر داشته باشند تا الکترون آنها از حالت منفرد به حالت زوج در آید. مشخصا ، این رادیکال ها طی فرایند های متابولیسمی در درون سلول بعنوان ماده حد واسط بوجود می آیند. که باید بلافاصله با راهکار های که هر سلول برای خود دارد کنترل شوند. هرگاه این راهکار های کنترل هر زمان که کنترل بر روی رادیکال های اکسیژن نباشد این رادیکال ها بالقوه می توانند با طیف وسیعی از مواد درون سلول ترکیب شده و عملکرد آنها را از بین ببرند و در نهات باعث آسیب و مرگ سلولی شوند. در شکل زیر مهمترین رادیکال های آزاد اکسیژن نشان داده شده است :   اما سه آنزیم که باکتری را در مقابل این رادیکال ها محافظت میکنند عبارتند از : - سوپراکسید دیسموتاز که به اختصار SOD نیز نامیده می شود. - کاتالاز - پراکسیداز در باکتری های بی هوازی و آئرو تولرانت خطر بالقوه تجمع سوپر اکسید توسط آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز جلوگیری میگردد. تمامی ارگانیسم های که در حضو.ر اکسیژن میتوانند زندگی کنند حال چه آن را مصرف نمایند یا مصرف ننمایند . دارای آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز می باشند . تقریبا تمام ارگانیسم های که دارای آنزیم کاتالاز میباشند ، میتوانند پراکسید را تجزیه نمایند . با وجودی که بعض از ارگانیسم های آئروتو لرانت ، فاقد آنزیم کاتالاز می باشند اما آنها قادر هستند که یون پر اکسید تجزیه نمایند . بدین طریق که آنزیم های پراکسیداز که الکترون را از NADH2گرفته اند یون پراکسید را با احیا به آب و یون پراکسید تبدیل می نمایند . باکتری های بی هوازی اجباری فاقد آنزیم کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز و پراکسیداز می باشند . از این رو در معرض اکسیداسیون کشنده رادیکال های مختلف اکسیژن هستند ، و به همین دلیل اکسیژن برای آنها سمی است .   د رجدول 2 وجود یا عدم وجود سه آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز ، کاتالاز و پراکسیداز در گروه های مختلف باکتری ها آورده شده است: جدول 2 گروه مثال سوپراکسید دیسموتاز کاتالاز پراکسیداز هوازی اجباری سودوموناسه + + - بی هوازی اختیاری انتروباکتریاسه + + - آئروتولرانت استرپتوکوکاسه + - + بی هوازی اجباری کلستریدیوم - - -  

نظرات

نظرات :