۱۳۸۸ يکشنبه ۲۳ اسفند 16:58 | ramus

نظرات : 3

استریلیزاسیون و گندزدایی        استریلیزاسیون:پروسه ای که در طی ان همه ی میکروارگانیسم های زنده حتی اسپورها برداشته یا نابود  میشوند.گندزدایی:پروسه هی که در طی ان اکثر و نه همه ی میکروارگانیسمها برداشته یا نابود میشوند.پاستوریزاسیون:پروسه ای که برای ازمیان بردن پاتوژنها ی موجود در مواد غذایی مانند شیر بکار میرود.در این روش اسپورها نابود نمیشوند.روشهای استریلیزاسیون و گندزدایی در کارهای بالینی به نوع مواد بستگی دارد.این روشها به دو دسته ی روشهای فیزیکی و شیمیایی تقسیم میشود:روشهای فیزیکی:حرارت خشک:این روش برای استریلیزاسیون ابزارهایی توصیه میشود که در مقابل حرارت مقاوم باشند.حرارت خشک ارگانیسمها را بوسیله ی اکسیداسیون نابود میکند.

تضمینی برای اینده!

۱۳۸۸ شنبه ۲۲ اسفند 17:3 | ramus

نظرات : 3

فکر تو منجر به عمل تو میشود_عملت تبدیل به رفتارت_و رفتارت نمایانگر شخصیتت و در نهایت این شخصیت توست که سرنوشت تو را میسازد

سختیها و مشکلات...

۱۳۸۸ شنبه ۲۲ اسفند 16:58 | ramus

نظرات : 1

در مصیبتها یا چون ازادگان باید شکیبا بود و یا چون ابلهان خود را به فراموشی زد

چگونه باشیم؟

۱۳۸۸ شنبه ۲۲ اسفند 16:55 | ramus

نظرات : 1

یا اونجوری که هستی نشون بده یا اونجوری که نشون میدی باش

نظرات

نظرات :