کواشیورکور و ماراسموس

۱۳۹۹ دوشنبه ۲۷ بهمن 19:9 | Phasco-qc

نظرات : 4

ماراسموس و کواشیورکور: ماراسموس یک فرم شدیدی از سوءتغذیه است که با کمبود انرژی مشخص می شود. در هر کسی می تواند رخ دهد اما بیشتر در بچه ها دیده می شود. کاهش وزن تا ۶۲ درصد وزن طبیعی می تواند رخ دهد. ماراسموس بیشتر قبل از یک سالگی رخ می دهد در حالی که کواشیورکور بیشتر بعد از ۱۸ ماهگی رخ می دهد. فرق و تفاوت ماراسموس و کواشیورکور در این است که کواشیورکور کمبود پروتیین است با برداشت انرژی کافی در حالی که ماراسموس انرژی ناکافی است در همه اشکال حتی پروتیین. از دست رفتن پروتیین در کواشیورکور منجر به تورم(ادم) و اسیت می گردد در حالی که از دست رفتن عضلات و چربی زیر پوست علایم ماراسموس شمرده می شوند.

نظرات

نظرات :