فرق بين بيماري کواشیورکور و بيماري ماراسموس

۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند 16:7 | Phasco-qc

نظرات : 4

فرق بين بيماري کواشیورکور و بيماري ماراسموس کمبود مواد غذایی خصوصا پروتئین و کالری موجب مارسموس می شود. تفاوت بین مارسموس و کوارشیوركور در این است که مارسموس نتیجه تطابق با گرسنگی است، در حالی که کوارشیورکور حاصل عدم تطابق با گرسنگی است. برخلاف کوارشیور کور، در مارسموس ورم دیده نمی شود، مارسموس معمولاً در بچه های ١ تا ٣ ساله اتفاق می افتد، کمبود کالری منجر به کاهش چربی زیر پوست می شود، مسئله اصلی این سندرم کمبود پروتئین است. 

نظرات

نظرات :