آزمایش D-Dimer چیست و بیشتر برای چه کسانی انجام می شود؟

۱۳۹۶ دوشنبه ۲۷ شهريور 6:10 | Phasco-qc

نظرات : 0

آزمایش D-Dimer آزمایش D-Dimer یکی از آزمایش های حساس برای تشخیص ترومبوز عروقی است. با آستانه تشخیصی cut off بیشتر از 500 میکرو گرم در لیتر یا 0.5 میکرو گرم در سی سی برای افراد 50 ساله یا بالاتر و بیشتر یا مساوی 750 میکرو گرم در لیتر برای افراد 60 ساله می توان تعداد بیشتری از مبتلایان به ترومبوز عروقی را شناسایی کرد. کاربرد آزمایش دی دایمر:   کاربرد اصلی D-dimer به غیر از تشخیص انعقاد داخل عروقی منتشره برای کنار گذاشتن ترومبوآمبولی است به ویژه وقتی که احتمال آن پائین باشد. منفی شدن آزمایش D-dimer احتمال آمبولی ریوی و ترومبوز عروقی را تقریباً رد می کند.   کیت آزمایش دی دایمر:   کیت های مختلفی بر اساس واکنش آنتی بادی منوکلونال با اپی توپ های دایمر D طراحی شده است و دارای حساسیت 93 تا 95 درصد و اختصاصیت 50 درصد برای تشخیص بیماری های ترومبوتیک می باشد. مثبت کاذب در بیماری کبد، افزایش عیار فاکتور رومااتوئید، حاملگی، جراحی اخیر، بیماری های التهابی و تروما ممکن است مشاهده شود. برای بیماران بیشتر از 50 سال مقدار age * 10 غیر طبیعی است. برای درمان ترومبوزهای عروقی از هپارین استفاده می شود. دز درمانی هپارین UFH با آزمایش PTT و دز درمانی هپارین با وزن مولکولی کم با آزمایش Anti Xa محاسبه می شود. پس از شروع درمان حاد با هپارین از وارفارین به عنوان پروفیلاکسی استفاده می شود. دز درمانی وارفارین 2.5 تا 3.0 واحد INR است. زمانی که به بیمار همزمان هپارین و وارفارین تجویز می شود سفارش شده که برای محاسبه INR از کیت PT جاذب هپارین یا خنثی کننده هپارین استفاده شود.   چه کسانی نیاز به آزمایش دی دایمر دارند؟   شاید تمام افرادی که حمله ترومبوز و یا سابقه آن را دارند نیاز به چک کردن داشته باشند ولی سفارش ویژه و رایج برای این دسته از افراد است: ترومبو آمبولی به علت ناشناخته و یا مکرر. تجربه اولین ترومبوز عروقی در سن کمتر از 40 تا 50 سالگی. تاریخچه مثبت خانوادگی برای لختگی وریدی و یا شریانی به ویژه در بستگان درجه اول در سنین جوانی. ترومبوآمبولی در عروق غیر معمول مانند عروق مغز، کبد، احشاء و ورید کلیه. تاریخچه مثبت خانوادگی به پورپورای فولمینان در دوران نوزادی. تاریخچه و سابقه نکروز پوستی با تجویز وارفارین. سابقه سقط مکرر و عوارض حاملگی.   مثبت بودن یک یا چند از موارد فوق احتمال میل به لختگی به شیوه ارثی را مطرح می سازد.     منبع: دکتر حبیب اله گل افشان ماهنامه اخبار آزمایشگاهی  

نظرات

نظرات :