نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت چهارم - افزايش جذب بيشينه در الايزا

۱۳۹۶ شنبه ۱۲ اسفند 7:26 | Phasco-qc

نظرات : 1

نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت چهارم - افزايش جذب بيشينه در الايزا   افزايش جذب بيشينه در الايزا اساساً دريافت جذب بيشينه بالا در الايزا نه تنها بد و نامطلوب نيست و بر نتايج كاري اثر نامطلوب نمي گذارد بلكه بسيارهم مطلوب بوده و كاربران سعي كنند كه با توجه به روش كار كيت الايزا جذب هاي بيشينه بالايي را در هر مرتبه كاري بدست اورند. البته نكته مهم قابل ذكر در اينجا اين است كه صرف جذب بيشينه بالا بيانگر يك منحني استاندارد خوب و يك مرتبه كاري خوب نيست ، بلكه در كنار دريافت جذب بيشينه بالا مي بايست فاصله جذب بين استانداردها نيز مطلوب باشد و خطاي تصادفي در يك يا چند استاندارد از منحني استاندارد را شاهد نباشيم . با رعايت اين دوشرط يعني دريافت جذب بيشينه بالا و مطلوب و منطقي بودن (عدم رخداد خطاي تصادفي ) فاصله استانداردها كاربران شاهد يك تكرار پذيري (دقت ) خوبي از كيت الايزا خواهند بود . بعنوان اولي عامل كه مي تواند سبب دريافت جذب بيشينه در كيت الايزا شود مي توان به خصوصيت ذاتي رياجنتهاي يك كيت الايزا اشاره كرد به اين معني كه كاربر حتي با رعايت كردن دقيق روش كار كيت مفروض هميشه جذب بيشينه بالايي دريافت ميكند. عامل ديگري را كه ميتوان نام برد دماي محيط ازمايش (دماي محيط پليت ) است چنانچه دماي محيط ازمايش بالا باشد بعلت افزايش واكنشگري رياجنتها در تست الايزا جذب بيشينه افزايش مي يابد. ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی-GhNazari اين مطلب ادامه دارد ...  

نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت سوم - کاهش جذب بیشینه

۱۳۹۶ شنبه ۱۲ اسفند 7:8 | Phasco-qc

نظرات : 1

نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت سوم - كاهش جذب بيشينه - از ديگر عواملي كه سبب كاهش جذب بيشينه در يك تست الايزا ميگردد مي توان به كم كردن زمان هاي اينكوباسيون اشاره كرد، با كم كردن زمان اينكوباسيون مدت زمان واكنش دهي عناصر يك تست الايزا كاهش مي يابد و در نتيجه شما يك جذب بيشينه پايين تري خواهيد داشت. گاهي مشاهده شده است كه بعضي كاربران در تست الايزاهاي رقابتي كه حجم نمونه مورد استفاده كوچك است مثلا 5 يا 10 ميكروليتر، جهت سهولت كار حجم را برخلاف توصيه بروشور سازنده كيت دو برابر ميكنند با اين توجيه كه چون حجم براي همه نمونه ها و استاندارد و كنترل ها تغيير يافته لذا هيچ تاثيري بر تست الايزا نخواهد داشت غافل از اينكه چون تست رقابتي است اضافه ريختن حجم نمونه يا استاندارد سبب رقابت به نفع نمونه در مقابل كنژوگه ميگردد و در نتيجه آن جذب بيشينه كاهش مي يابد. ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی-GhNazari اين مطلب ادامه دارد ...  

نظرات

نظرات :