نكات كاربردي در تستهاي الايزا - بخش دوم - كاهش جذب بيشينه

۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۶ بهمن 3:12 | Phasco-qc

نظرات : 0

نكات كاربردي در تستهاي الايزا - قسمت دوم - از ديگر عواملي كه سبب كاهش جذب بيشينه در تستهاي الايزا ميگردد مي توان كاهش فعاليت كن‍‍‍ژوگه را نام برد كه خود به علل مختلف اتفاق مي افتد، كه از آن جمله ميتوان تخريب شدن كن‍ژوگه در اثر ذوب و فريز ناخواسته در شرايط نگه داري نامطلوب باشد، و يا اينكه كاهش فعاليت ناشي از نزديك بودن به تاريخ انقضاي رياجنت مذكور باشد و يا اينكه مي تواند نتيجه يك محاسبه اشتباه در كيتهايي باشد كه كن‍ژوگه نياز به رقيق سازي توسط رقيق كننده دارد. - دريافت جذب بيشينه پايين بعلت افت فعاليت رياجنت فاز جامد (بعبارت ديگر همان عامل كوت شده در كف چاهك ها ) نيز ميتواند رخ دهد، علل مختلفي سبب اين امر ميگردد كه شامل منقضي شدن پليت ها، يا نگه داري پليت ها در شرايط نامساعد (بعنوان مثال: فريز و دفريز شدن مكرر پليتها يا باز ماندن زيپ كيپ نگهدارنده پليتها ) و يا برخورد نادرست كاربر با پليت (بعنوان مثال: خشك كردن پليت ها با دستگاههاي توليد كننده حرارت خشك) مي تواند باشد. ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی-GhNazari اين مطلب ادامه دارد ...

نكات كاربردي در تستهاي الايزا - بخش اول - بيشترين جذب از استاندارد اخر

۱۳۹۶ شنبه ۲۱ بهمن 5:55 | Phasco-qc

نظرات : 0

نكات كاربردي در تستهاي الايزا: براي دريافت نتايج خوب با تكرار پذيري بالا اولين شرط، اخذ بيشترين جذب از استاندارد اخر در كيت هاي الايزا داراي منحني صعودي و از استاندارد اول در كيتهاي الايزاي داراي منحني نزولي است. دريافت جذب بيشينه پايين بر صحت و دقت(تكرار پذيري) مرتبه كاري اثري منفي دارد. عوامل مختلفي مي تواند بر جذب بيشينه در كيت الايزا اثر بگذارد. بعنوان اولين عامل جهت بررسي چنانچه رياجنتهاي كيت را قبل از همدما كردن با دماي اتاق مورد استفاده قرار دهيد جذب بيشينه پاييني را دريافت خواهيد كرد. عامل ديگري كه ميتوان نام برد دماي محيط ازمايش است چنانچه دماي آزمايشگاه سرد باشد و يا بعبارتي دقيق تر دماي اطراف پليت تست الايزاي شما سرد باشد علي رغم اينكه از نظر شما دماي ازمايشگاه مطلوب است باعث ميشود شما جذب بيشينه پاييني در تست الايزاي خود دريافت كنيد. ارائه شده توسط غلامعلی نظری-کارشناس ارشد بیوشیمی-GhNazari اين مطلب ادامه دارد ...

نظرات

نظرات :