جمعیت مورد مطالعه

۱۳۹۰ يکشنبه ۱۵ آبان 3:27 | Phasco-qc

نظرات : 0

  عوامل تاثیر گذار بر حساسیت و اختصاصیت تست های عفونی در کیت های الایزا 1)      میزان عدم دقت کیت 2)      میزان حساسیت آنالایتیکال کیت 3)      میزان اختصاصیت آنالایتیکال کیت 4)      نوع آنالیت های مورد جستجو توسط کیت 5)      بررسی اثرات مداخله گرها 6)     جمعیت مورد مطالعه          6-     جمعیت مورد مطالعه – قسمت اول   اگر چه در مورد بکار گیری میزان جمعیت مورد مطالعه جهت بررسی و ارزیابی تشخیصی کیت های عفونی قوانین وفرمولهای خاصی جهت محاسبه حداقل تعداد مورد نیازنمونه وجود دارد اما صرف پوشش دادن فقط حداقل تعداد نمونه های مورد بررسی کافی نیست که در ادامه تشریح می شوند .  اول اینکه این فرمول های محاسبه تعداد نمونه ها میزان حداقلی را بیان می کنند به عبارتی دیگر به عنوان مثال کیت A حساسیت و اختصاصیت تشخیصی خود را به ترتیب 100 و 99 اعلام می کند با جمعیت موردمطالعه به میزان 500 مورد نمونه و کیت B نیز حساسیت و اختصاصیت تشخیصی خود را به ترتیب 100 و 99 اعلام می کند اما با جمعیت مورد مطالعه 2000 مورد نمونه ، اگر چه هر دو کیت حداقل شرایط تعداد نمونه در جمعیت مورد مطالعه را رعایت کرده اند اما شما به عنوان یک فرد مسوول در آزمایشگاه به کدام کیت اعتماد بیشتری خواهید داشت ؟ بنابراین مثال واضح است که جمعیت مورد مطالعه به چه صورت بر حساسیت و اختصاصیت تشخیصی کیت تاثیر می گذارد.

نظرات

نظرات :