بررسی اثرات تداخل – قسمت دوم

۱۳۹۰ شنبه ۲۹ مرداد 0:53 | Phasco-qc

نظرات : 0

عوامل تاثیر گذار بر حساسیت و اختصاصیت تست های عفونی در کیت های الایزا 1-      میزان عدم دقت کیت 2-      میزان حساسیت آنالایتیکال کیت 3-      میزان اختصاصیت آنالایتیکال کیت 4-     نوع آنالیت های مورد جستجو توسط کیت 5-     بررسی اثرات مداخله گرها 6-جمعیت مورد مطالعه          - بررسی اثرات تداخل – قسمت دوم    یافتن چنین عوامل مداخله گر در نمونه های مورد مطالعه و برطرف کردن آنها سبب بالاتر رفتن حساسیت و اختصاصیت تشخیصی کیت خواهد شد اما مشکلی که در این رابطه پیش می آید این است که اولا ممکن است جامعه ای که برای بررسی اثرات تداخل مورد استفاده قرار گرفته است کم باشد دوما نمونه های بدست آمده در این جامعه ممکن است تیتر پایینی از عوامل مداخله گر داشته باشند که بر عملکرد کیفی و تشخیصی نهایی کیت تاثیر گذارخواهد بود و سوما ممکن است عوامل مداخله گر بدست آمده در جامعه مذکور تیتر بالایی داشته باشند اما قدرت واکنش ضعیفی داشته باشند که باز هم بر کیفیت نهایی کیت تاثیر خواهد گذاشت . بنابراین آگاهی از این مطلب نیز بسیار کمک کننده خواهد بود هنگام تفسیر نتایج . بنابراین این شاخص نیز از شاخص های کیتهای عفونی است که از نظر آزمایشگاهیان مخفی می ماند و بهمین دلیل است که کیت مربوط به یک کمپانی به دلیل ضعف در خنثی سازی عوامل مداخله گر موجود در سرم ، نمونه ای را منفی و یا بر عکس مثبت گزارش کند که البته کاذب خواهد بود و کیت دیگر بدلیل قوت در خنثی سازی عوامل مداخله گر آن مثبت و یا منفی درست گزارش خواهد کرد.  

نظرات

نظرات :