بررسی اثرات تداخل – قسمت اول

۱۳۹۰ چهارشنبه ۱۵ تير 23:33 | Phasco-qc

نظرات : 0

  عوامل تاثیر گذار بر حساسیت و اختصاصیت تست های عفونی در کیت های الایزا 1-      میزان عدم دقت کیت 2-      میزان حساسیت آنالایتیکال کیت 3-      میزان اختصاصیت آنالایتیکال کیت 4-     نوع آنالیت های مورد جستجو توسط کیت 5-     بررسی اثرات مداخله گرها 6-      جمعیت مورد مطالعه      5-     بررسی اثرات تداخل – قسمت اول   اگر چه یک کیت عفونی ممکن است حساسیت آنالایتیکال و اختصاصیت آنالایتیکال خوبی داشته باشد و از نظر تعداد و نوع آنتی ژن های مورد جستجو نیز موردی را از قلم نینداخته باشد اما هنوز کار تمام نشده است چرا که ممکن است عواملی در سرم وجود داشته باشد که به طور غیر اختصاصی برواکنش آنتی بادی و آنتی ژن تاثیر بگذارد و در غیاب آنالیت سبب تشکیل و یا عدم تشکیل کمپلکس شده و سیگنال کاذب تولید کند ( یا برعکس بطور کاذب سیگنال تولید نکند) چنین عوامل مداخله گر در سرم هایی چون RF مثبت CRP مثبت Anti nuclear Ab مثبت RPR مثبت و یا سرم های از بیماری های مشابه همانند آنچه که در مورد بیماری هپاتیت است شامل HBV-HCV-HAV ممکن است یافت شوند .

نظرات

نظرات :