عوامل تاثیر گذار بر حساسیت و اختصاصیت تست های عفونی در کیت های الایزا - فصل دوم- قسمت دوم

۱۳۸۹ پنج شنبه ۳۰ دي 9:33 | Phasco-qc

نظرات : 1

  عوامل تاثیر گذار بر حساسیت و اختصاصیت تست های عفونی در کیت های الایزا 1- میزان عدم دقت کیت 2-     میزان حساسیت آنالایتیکال کیت 3-     میزان اختصاصیت آنالایتیکال کیت 4-     نوع آنالیت های مورد جستجو توسط کیت 5-     بررسی اثرات مداخله گرها 6-     جمعیت مورد مطالعه    2-     میزان حساسیت آنالایتیکال کیت – قسمت دوم توضیح بیشتر مطلب بدین صورت است که دو کیت عفونی را فرض بگیریم که یکی حساسیت آنالاتیکال آن بالاتر از دیگری است ( به عنوان مثال در مورد کیت HBs Ag حساسیت یک کیت 0.1 HBs Ag IU/ml است و دیگری 0.5 HBs Ag IU/ml است ) . حال نمونه ای که مقدار واقعی HBs Ag آن 0.4 IU/ml است توسط هر دو کیت مورد آزمون قرار می گیرد.  کیتی که حساسیت بالاتری دارد ( Analytical Sensitivity=0.1 HBs Ag IU/ml) این نمونه را مثبت واقعی گزارش خواهد کرد اما کیتی که حساسیت آن کمتر است (Analytical Sensitivity=0.5 HBs Ag IU/ml) همین نمونه را منفی گزارش خواهد کرد که این گزارش در واقع یک منفی کاذب بوده و ناشی از ضعف کیت در شاخص حساسیت آنالایتیکال می باشد.   ادامه دارد ...   

عوامل تاثیر گذار بر حساسیت و اختصاصیت تست های عفونی در کیت های الایزا - فصل دوم- قسمت اول

۱۳۸۹ پنج شنبه ۲۳ دي 13:19 | Phasco-qc

نظرات : 0

  عوامل تاثیر گذار بر حساسیت و اختصاصیت تست های عفونی در کیت های الایزا: 1-  میزان عدم دقت کیت 2-     میزان حساسیت آنالایتیکال کیت 3-    میزان اختصاصیت آنالایتیکال کیت 4-    نوع آنالیت های مورد جستجو توسط کیت 5-    بررسی اثرات مداخله گرها 6-    جمعیت مورد مطالعه    1-     میزان حساسیت آنالایتیکال کیت – قسمت اول تعریف حساسیت آنالایتیکال ( Analytical Sensitivity ) با حساسیت تشخیصی متفاوت است . حساسیت آنالایتیکال در واقع کمترین مقدار آتالیتی است که توسط کیت قابلیت سنجش داشته و واحد آن می تواند توسط سازمان بهداشت جهانی و یا شرکت سازنده کیت های عفونی به روش الایزا تعریف شود . اما حساسیت تشخیصی در واقع اشاره به میزان تشخیص درست بیماران در بین جامعه مورد مطالعه داشته که واحد آن بصورت % ( درصد ) بیان می شود . از شاخص هایی که می بایست در انتخاب کیت عفونی مد نظر داشته باشیم حساسیت آنالاتیکال بالای کیت است.      ادامه دارد ...  

عوامل تاثیر گذار بر حساسیت و اختصاصیت تست های عفونی در کیت های الایزا - فصل اول-قسمت دوم

۱۳۸۹ دوشنبه ۱۳ دي 14:5 | Phasco-qc

نظرات : 0

عوامل تاثیر گذار بر حساسیت و اختصاصیت تست های عفونی در کیت های الایزا   1-     میزان عدم دقت کیت 2-     میزان حساسیت آنالایتیکال کیت 3-     میزان اختصاصیت آنالایتیکال کیت 4-     نوع آنالیت های مورد جستجو توسط کیت 5-     بررسی اثرات مداخله گرها 6-     جمعیت مورد مطالعه       میزان عدم دقت کیت (Imprecision) – قسمت دوم حال که صحبت از دقت کیت به میان آمد لازم است یک وضعیت دیگر نیز ذکر شود . از آنجا که میزان دقت یک کیت حتی در بهترین وضعیت آن نمی تواند برابر با صفر باشد و حدودا 7 % است ، لذا ممکن است یک نمونه مشکوک به علت تاثیرپذیری از میزان عدم دقت کیت ، در مرتبه اول مثبت شود و یا نمونه ای که منفی است اما نزدیک محدوده مشکوک می باشد به علت تاثیر پذیری از cv کیت در محدوده مشکوک قرار گیرد. این گونه نتایج معمولا در آزمایشگاه ها تکرار می شوند. بنابراین لازم است که همکاران محترم مسوول الایزا هنگامی که یکی از کیت های عفونی را بر می گزینند میزان دقت واقعی و نه آنچه که در بروشور کیت عنوان می شود را با نکرارهایی از نمونه ها ی مثبت ، مشکوک و منفی مورد ارزیابی و تطابق قرار دهند.   ادامه دارد ...  

عوامل تاثیر گذار بر حساسیت و اختصاصیت تست های عفونی در کیت های الایزا - فصل اول

۱۳۸۹ چهارشنبه ۸ دي 18:30 | Phasco-qc

نظرات : 0

1-     میزان عدم دقت کیت 2-     میزان حساسیت آنالایتیکال کیت 3-     میزان اختصاصیت آنالایتیکال کیت 4-     نوع آنالیت های مورد جستجو توسط کیت 5-     بررسی اثرات مداخله گرها 6-     جمعیت مورد مطالعه        میزان عدم دقت کیت (Imprecision) – قسمت اول   یکی از مهمترین عواملی که حساسیت واختصاصیت تست کاملا به آن وابسته بوده وازآن تاثیر می پذیرد میزان دقت کیت است . این ارتباط یک ارتباط معکوس است به این معنی که هرچه میزان عدم دقت کمتر باشد شاخص های مذکور بهتر خواهند بود . میزان عدم دقت در آزمایشگاه های تشخیص طبی به CV کیت معروف است. برای مثال می خواهیم دو کیت را مقایسه کنیم که یکی CV معادل 7% و دیگری CV معادل 12% دارند. همانطور که همکاران آزمایشگاهی به خصوص در بخش الایزا بر آن واقفند 10 % بالا و پایین عدد cut-off محدوده مشکوک نامیده می شود. بنابراین کاملا واضح است کیتی که دقت آن 7 % است چه در تکرارهای متوالی در یک مرتبه کاری (intra assay) و چه در تکرارها ی بین مرتبه های مختلف کاری در روز های متفاوت ، نمونه ای با مقدار عددی برابر با عدد cut-off را هرگز مثبت گزارش نخواهد کرد. اما کیتی که CV آن 12% است حتما نمونه ای که عدد واقعی آن برابر با cut-off می باشد را به عنوان مثبت کاذب گزارش خواهد کرد...        ادامه دارد

نظرات

نظرات :