چرخه زندگی ویروس

چگونگی اتصال ویروس به سلول میزبان و ادغام پوشش ویروس با غشای سلول و ورود محتویات ژنتیکی ویروس به داخل سلول میزبان.

مشاهده
سلول بنیادی

روند شکل گیری سلول بنیادی و ورود آن به سیستم گردش خون

مشاهده