در زندگي بايد هدف داشت و از سختي ها و مسائل نبايد ترسيد و در هر حال بايد شكرگزار بود

زندگي با همه مسائل و سختي هايش زيباست چون مواجه شدن با آنها نشانه زنده بودن و زندگي كردن است. بايد هميشه شكرگزار باشيم. بايد با اهداف مان زندگي كنيم. بايد براي همه كارهايمان مسئول باشيم.

مشاهده
وانت هواپيما را نجات داد|PLANE SAVED BY TRUCK

وانت هواپيما را نجات داد|PLANE SAVED BY TRUCK

مشاهده
چه حسي به انسان دست مي دهد هنگامي كه بر روي كره زمين پرواز كند

چه حسي به انسان دست مي دهد هنگامي كه بر روي كره زمين پرواز كند | What does it feel like to fly over planet Earth

مشاهده
تنفس سلولی|Cell Respiration

مراحل تنفس سلولی و استفاده از گلوکز به عنوان منبع انرژی

مشاهده
چرخۀ کربس|Krebs Cycle

فرایند چرخه اسید سیتریک

مشاهده
پیام رسانی سایتوکاین ها|Cytokine Signaling

نحوه مخابره پیام سایتوکاین ها به درون هسته سلول و فعال کردن روند نسخه برداری

مشاهده
تقسیم میوز | Meiosis - cell division

تقسیم میوز و چگونگی تشکیل سلول هاپلوئید از سلول دیپلوئید

مشاهده
گسترش رده سلولی لمفوسیت های T | T Cell Development

روند بلوغ و تمایز لمفوسیت های T در بافت لمفاوی تیموس

مشاهده
افتراق گلبول های سفید خون | Hematology WBC

شناسایی و افتراق گلبول های سفید خون

مشاهده
گليكوليز | Glycolysis

مراحل تبديل قند به پيروات در مسير گليكوليز

مشاهده
اشکال مختلف ساختمان ویروسها|Viruses

ساختار مختلف ویروس ها و باکتریوفاژها

مشاهده
فیکس کردن یک اسمیر باکتریایی به کمک حرارت|Heat Fixing a bacterial culture to a slide

تهیه اسمیری از کشت یک باکتری روی لام و فیکس کردن آن با حرارت ملایم

مشاهده
تنظیم میکروسکوپ| Using the Oil Immersion Lens

نحوه تنظیم میکروسکوپ برای مشاهده میکروارگانیسم ها روی عدسی روغنی

مشاهده
عرضه آنتی ژن به لمفوسیت های T کمکی|Interaction of Antigen Presenting Cells and T Helper Cells

عرضۀ آنتی ژن توسط سلول های عرضه کننده به لمفوسیت های T کمکی توسط MHC II

مشاهده
تفسیر محیط TSI در میکروب شناسی|Triple Sugar Iron agar slants

رفتار باکتری های مختلف در محیط تریپل شوگر آیرون آگار و تفسیر نتایج حاصل از رشد آنها

مشاهده