Listeria monocytogenes

Pinpoint to small, semi-transparent colonies. General characteristics: Gram-positive rods. Catalase-positive. Attacks sugars fermentatively. Motile with characteristic slow, tumbling and rotary movements

نظرات تفسیری کاربران

 • باسیل گرم مثبت کوچک است ، کاتالاز مثبت ، اکسیداز منفی  که همانند کورینه باکتریها به صورت L شکل یا V قرار می گیرند این باکتری یک حرکت جهشی غیر معمول دارد که آن را از کورینه باکتریها متمایز می کند این باکتری عمدتا در دو حالت باعث بیماریزای می گردد 1- در جنین از طریق انتقال از جفت یا در نوزاد در هنگام زایمان 2- در بالغینی که که سیستم ایمنی آنها مهار شده است به خصوص در بیماران پیوند کلیه. در ضمن این باکتری به وسیله Actin-Rockets قادر است از سلولی به سلول دیگر حرکت کند این وسیله فیلامانی از اکتین است که منقبض شده و باکتری را از میان غشای سلولی یک سلول انسانی به سمت سلول دیگر حرکت می دهد این ارگانیس لیستریو لیزین O تولید می کند که باعث سوراخ شدن غشاهای سلولی می شود. برای تشخیص عمدتا از رنگ آمیزی و کشت استفاده می شود. در رنگ آمیزی از بافت هدف چون این باکتری توانای تهاجم و رشد در سلولهای بیگانه خوار تک هسته ای ( مونوسیتها ) را دارد این باکتری را می توان در آنها مشاهده کرد . در محیط کشت

  1391/09/07 | Afsaneh Poursalehi

  2

 • با دقت که به کلنی های کوچک نیمه شفاف نگاه می کنیم. ویژگی های عمومی: میله های گرم مثبت است. کاتالاز مثبت است. داشتن  قندفرمانتاتیو . متحرک با آهسته مشخصه، جنبش های چرخشی و حرکت آهسته بصورت مدور مشاهده می شود.


   

  1391/09/17 | farhad

  2

 • یک باسیل کوچک گرم مثبت، بی هوازی اختیاری و متحرک در دمای اتاق.

  درگستره ی دمایی 1تا45درجه سانتی گراد ودر غلظت بالایی از نمک می تواندرشد کند.

  معمولادر محیط آگار خون دار اثرات بتاهمولیتیکی ضعیفی دارند.

  این ارگانیسم معمولا درخاک و سبزیجات درحال تجزیه وجود دارد وبیماری ناشی ازآن لیستریوز است که تک گیر بوده ودر ماه های گرم سال شایع تر است.

  Mohammad Pezhman10/9/1392

  1392/09/10 | parishan06

  1

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.