Herpes simplex virus

Herpes simplex virus, seen here in the esophagus, infects the squamous epithelium and manifests with multinucleated cells and inclusions

نظرات تفسیری کاربران

  • مهمترین ویروسهای بیماریزای انسانی هستند . در این اسلاید  ویروس سلولهای اپتلیال مری را آلوده کرده است. این ویروسها بسیار شایع و مسری هستند . سلولهای عصبی را آلوده کرده، به حالت خفته در می آیند و در شرایط خاص بروز کرده و موجب ایجاد تب خال می شوند.

    1391/09/05 | farzaneh28

    3

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.