triple phosphate

These "triple phosphate" crystals look like rectangles, or coffin lids if you are feeling depressed

نظرات تفسیری کاربران

  • در ادرار خنثی و قلیایی میتوانند موجود باشند.منشور های بیرنگ با 3 تا 6 وجه هستند که اغلب دارای انتهاهای اربب میباشند.در اسید استیک محلول اند.در ادرار طبیعی یافت میشوند اما همچنین میتوانند تشکیل سنگ های ادراری را بدهند.در التهاب مزمن لگنچه کلیوی.التهاب مزمن مثانه.پروستات بزرگ شده و زمانی طولانی باقی ماندن ادرار در مثانه یافت میشوند

    1391/09/02 | behnam91

    5

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.