Trichothecium 40x

Trichothecium

نظرات تفسیری کاربران

  •  تریکوتشیوم قارچ رشته ای ساپروفیت است که در خاک و گیاهان در حال فساد و غلات زندگی می کند. از نظر بیماریزائی فاقد اهمیت است. در شکل فوق کونیدیوفور قارچ دیده می شود که اغلب بلند و غیر منشعب است که به کنیدی گلابی یا چماقی شکل دوسلوله با جدار نسبتا ضخیم و صاف ختم می شودبا افزایش تعداد کنیدی ها طول کنیدیوفور کم می شود retrogressive conidial development و کنیدی ها ایجاد تجمع کرده و یا زنجیره زیگزاگی شکل از نوع بازیپتال دارند. این قارچ از نظر میکروسکوپی به میکروسپوروم نانوم شباهت دارد که بواسطه مشخصات ماکروسکوپی و نیز عدم تشکیل زنجره کونیدی و توانایی سوراخ کردن مو از تریکوتشیوم قابل افتراق است.

    1391/09/27 | katiraee_f

    3

گذاشتن نظر

کاربر گرامی برای ثبت نظر تفسیری خود، باید حتما در سایت لاگین کرده باشید.
در صورت نداشتن نام کاربری از اینجا می توانید ثبت نام کنید.