,هورمونی,الایزا,کیت,آزمایشگاه,فاسکو
لیست سوالات درس   در مقطع  
منظور از لنفوسیت آتیپیک چیست؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام یک علت پیدایش متهموگلوبینی نیست؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اجسام هاول جولی در کدام سلول دیده می شود؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام مورد در رنگ آمیزی رایت مشخص می شود؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدامیک در مورد سلول Tart درست است؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
از اینکلوژنهای گلبول قرمز نیست؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در مورد پروتئین بنس جونس کدام صحیح تر است؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اجسام هاول جولی عبارتند از --------
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
تارت سل (tart cell) چه نوع است؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
هموگلوبین در کدام مورد افزایش نشان نمی دهد؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در کدام بیماری سدیمانتاسیون افزایش می یابد؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدامیک از انکلوژن بادی ها در RBC دیده می شود؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اجسام راسل (Russel Body) در کدام سلول دیده می شود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در مورد RDW کدام جمله صحیح نیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در چه مورد  Heinz body دیده می شود؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در مورد  Hct  کدام جمله غلط است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
Codocyte عبارتست از :
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در چه مورد رتیکولوسیتوز دیده نمی شود؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
مصرف دخانیات سبب افزایش .......... نمی گردد؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی

کدام عبارت در خصوص مواد ضد انعقاد غلط است ؟


درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام گزینه در رابطه با همی گلوبین درست است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
متهمو گلوبین عبارت است  از:
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در کدام  مورد  میزان ESR  کاهش  نمی یابد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی

اولین محلول خونسازی جنین کدام است ؟

 


درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدامیک از خصایص رتیکولوسیت جوان نیست ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
همه جملات زیر در مورد plasma cellصحیح است، بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
عامل اصلی محرک خون سازی کدام است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام گزینه در مورد رتیکو لوسیت نادر است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
هموگلوبین های شخص بالغ سالم عبارتند از :
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
عمل و مورفولوژی باروفیل شبیه کدام سلول است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام هموگلوبین در مقابل ph قلیایی مقاوم است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
مهمترین عمل لنفوسیتهای +cd4 عبارت است از:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام سلول میتواندIL-7 راجذب کند؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
Stem cell دارای کدامیک از مارکرهای زیر می باشد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
هموگلوبینGower II دارای کدام زنجیره ها می باشد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در مورد اریتروپوپتین کدام گزینه نادرست است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اریتروپویتین از کدام جنس است  ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در کدام سلول قدرت میتوز وجود ندارد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در مورد ماست سل(Mast cell)کدام مطلب درست است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
درمورد مگاکاریوسیت کدام غلط است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
تمام موارد زیر جزء خواص سیتوکاین g-csf است،بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
یک ملکول  HbA2 اکسیژنه شده تشحیل شده از ..........

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدا م ماده در ساختمان  Hb شرکت  ندارد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
هرچه نورموبلاست رسیده تر شود:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
نقش NADH  در RBC چیست ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
ساختار پراکسیداز ائوزینوفیلی:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
مهمترین شاخص سلولB در مرحله pre-b چیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
CSF-1 دارای کدامیک از مشخصات زیر است؟(phd-آذر86)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام گزینه درمورد SDF-I آلفا صحیح است؟(PHD-آبان87)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام سلول ازGEMM -CFU  منشا نمی گیرد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
فرمول هموگلوبین پورتلند کدام است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدامیک از علل نوتروفیلی نیست؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
آریل سولفاتازتوسط کدام سلول ترشح می شود ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در چه مورد قدرت چسبندگی پلاکت افزایش میابد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
منظور از PDW چیست؟(کاردانی به کارشناسی 77)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در ترومبوسیتوپنی کدام تست انعقادی مختل است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اولین عکس العمل بدن در مقابل خونریزی چیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در ارتباط بین پلاکت و ADPکدام جمله صحیح است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام ماده ضد انعقاد تروبین را خنثی می کند ؟ 
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی

فاکتور I  انعقادی کدام است ؟


درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام فاکتور انعقادی در کبد ساخته نمی شود ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
Auer - Rod چیست ؟ ( کاردانی به کارشناسی 66)
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
shift to the left در کدامیک از موارد زیر دیده میشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام مورد در ناهنجاری پلگرهیوت دیده نمیشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام یک از علل نوتوروفیلی نیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در کدام مورد لنفوسیتوز دیده نمیشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در چه موردی بازوفیلی دیده میشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام ماده ضد انعقاد ترومبین را خنثی میکند؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
فاکتور ضد انعقاد هموفیلی کدام است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
كدام فاكتور انعقادي در كبد ساخته نميشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
كدام ژروتئين جزء فاكتورهاي تماسي نيست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
نام ديگر فاكتور هاگمن است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
فاكتور I  انعقادي كدام است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
كداميك از فاكتورها باعث استحكام لخته ميشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اکثر اوقات آنتی بادی سرد از کدام نوع است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام مورد زیر درباره ژن غالب صحیح است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدامیک در مرحله اول کراس مچ تشخیص داده میشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
آزمایش آنتی گلوبولین مستقیم برای بررسی چیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام ممکن است دارای دو نوع فنوتیپ O,A باشد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
فاکتور VIII در گردش خون به چه صورت حمل میشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
همه پدیده های زیر در هموستاز نقش دارند،بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در چه بیماری ptطولانی است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
گروه خونی فردی در صورتی A2 است که:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام مورد مانع اهدای خون است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در ترومبوسیتوپنی شدید کدام درست است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
حدود عمر پلاکت در جریان خون کدام است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اولین عکس العمل بدن در مقابل خون ریزی چیست ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
درترومبوسیتوپنی کدم تست انعقادی مختل است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در ارتباط بین پلاکت و ADP کدام جمله صحیح است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
آزمایش سیلان برای تشخیص چه عارضه ای است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
پلاکتها در کدام واکنش دخالت ندارند ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در چه مورد نوتروپنی دیده نمی شود ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در هتروزیگوت داسی شکل میزان HbS چند در صد است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام Hb درافراد دیابتی اندازه گیری می شود ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
نام کاربری :
نام رمز :
 

دستگاه اتو آنالايزر الايزا و كمولومينسنس|ThunderBolt full automated ELISA & CLIA Proccessor System بازار بزگ خدمات و ملزومات آزمایشگاهی و پزشکی
هیئت علمی سایت فاسکو
   اعضاء هیئت علمی سایت
این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید
ایمیل :

جستجوی دوستان و کاربران در فاسکو
نام
 
راهنمای رقابت برترین های فاسکو
جدول رده بندی برترین کاربران جدید
:: نحوه امتیاز گیری در رقابت علمی فاسکو
:: شرایط پذیرش مقالات  
محصولات فاسکو
:: كاتالوگ دستگاه اتوآنالایزر كمي لومينسنس و الایزا Thunderbolt
:: مشخصات  کیت های  BIOKIT
:: مشخصات  کیت های CALBIOTECH
:: مشخصات  کیت های VIRO-IMMUN
چاپ فرم های آزمایشگاهی فاسکو
:: فرم هدایت الکتریکی آب مقطر
:: فرم ثبت دمای انکوباتور
:: فرم ثبت دمای یخچال
برترين كاربران دهمین دوره رقابت فاسكو 
: rashidi[امتیاز 0]
: Nosrati1386[امتیاز 0]
: Abbas_Nakhjavani[امتیاز 0]
4 : chello[امتیاز 0]
5 : nasri[امتیاز 0]

لیست کامل برترین های فاسکو
  
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

هماتولوژی, ویتامین‌ها, آناتومی, کرومات, فتوشاپی, Bacteriology, آندوسكپ, قلبی‌عروقی, میکروارگانیسم, تست آنتی بیوگرام, ویتامین, تگومنت, فاکتورهای, کوشينگ, نئوپلاستيك, كلستريديوم, افزایش تجویز آسپیرین, هلیکوباکتر , نفروتیک, بیماری در مردان, فیبرینوژن, محافظت, پروستات, اصول واکنش‌ در مراحل مختلف یک آزمون الایزا, باکتری‌های بیماری‌زا , هپاتیت, VLDL, فرآورده‌های, یائسگی, گیرنده برادی کینین, هماتولوژی, ليشمانيا, گوارشی, پالیدوم, شکل گیری رولو, گرانولهای, رفرکتومتر, گرمسیری, اثر هوک, گروه های خونی, ویتامین, سوزش سر دل, مانيتورينگ, تاكوزيس, هورمونهاي, ترانزيشنال, Zn+2, -همولیز, میکروارگانیسمهای, تولارمي, ماكروفاژ, مونونوکلئوز, سورفکتانت, سردردهای مزمن, هموگلوبين, كونژوگه, مبتلایان, تخصص, PSA, ‏Mismatch‏, استروژنها, اندیکسی, هسته, CLIA, اسپری‌های تنفسی, مایکوپلاسما, تومورهای مغزی, كريستيان, ويروس هاي ناشناخته, تابوت,