,هورمونی,الایزا,کیت,آزمایشگاه,فاسکو
لیست سوالات درس   در مقطع  
منظور از لنفوسیت آتیپیک چیست؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام یک علت پیدایش متهموگلوبینی نیست؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اجسام هاول جولی در کدام سلول دیده می شود؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام مورد در رنگ آمیزی رایت مشخص می شود؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدامیک در مورد سلول Tart درست است؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
از اینکلوژنهای گلبول قرمز نیست؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در مورد پروتئین بنس جونس کدام صحیح تر است؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اجسام هاول جولی عبارتند از --------
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
تارت سل (tart cell) چه نوع است؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
هموگلوبین در کدام مورد افزایش نشان نمی دهد؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در کدام بیماری سدیمانتاسیون افزایش می یابد؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدامیک از انکلوژن بادی ها در RBC دیده می شود؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اجسام راسل (Russel Body) در کدام سلول دیده می شود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در مورد RDW کدام جمله صحیح نیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در چه مورد  Heinz body دیده می شود؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در مورد  Hct  کدام جمله غلط است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
Codocyte عبارتست از :
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در چه مورد رتیکولوسیتوز دیده نمی شود؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
مصرف دخانیات سبب افزایش .......... نمی گردد؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی

کدام عبارت در خصوص مواد ضد انعقاد غلط است ؟


درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام گزینه در رابطه با همی گلوبین درست است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
متهمو گلوبین عبارت است  از:
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در کدام  مورد  میزان ESR  کاهش  نمی یابد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی

اولین محلول خونسازی جنین کدام است ؟

 


درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدامیک از خصایص رتیکولوسیت جوان نیست ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
همه جملات زیر در مورد plasma cellصحیح است، بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
عامل اصلی محرک خون سازی کدام است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام گزینه در مورد رتیکو لوسیت نادر است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
هموگلوبین های شخص بالغ سالم عبارتند از :
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
عمل و مورفولوژی باروفیل شبیه کدام سلول است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام هموگلوبین در مقابل ph قلیایی مقاوم است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
مهمترین عمل لنفوسیتهای +cd4 عبارت است از:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام سلول میتواندIL-7 راجذب کند؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
Stem cell دارای کدامیک از مارکرهای زیر می باشد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
هموگلوبینGower II دارای کدام زنجیره ها می باشد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در مورد اریتروپوپتین کدام گزینه نادرست است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اریتروپویتین از کدام جنس است  ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در کدام سلول قدرت میتوز وجود ندارد ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در مورد ماست سل(Mast cell)کدام مطلب درست است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
درمورد مگاکاریوسیت کدام غلط است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
تمام موارد زیر جزء خواص سیتوکاین g-csf است،بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
یک ملکول  HbA2 اکسیژنه شده تشحیل شده از ..........

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدا م ماده در ساختمان  Hb شرکت  ندارد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
هرچه نورموبلاست رسیده تر شود:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
نقش NADH  در RBC چیست ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
ساختار پراکسیداز ائوزینوفیلی:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
مهمترین شاخص سلولB در مرحله pre-b چیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
CSF-1 دارای کدامیک از مشخصات زیر است؟(phd-آذر86)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام گزینه درمورد SDF-I آلفا صحیح است؟(PHD-آبان87)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام سلول ازGEMM -CFU  منشا نمی گیرد ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
فرمول هموگلوبین پورتلند کدام است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدامیک از علل نوتروفیلی نیست؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
آریل سولفاتازتوسط کدام سلول ترشح می شود ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در چه مورد قدرت چسبندگی پلاکت افزایش میابد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
منظور از PDW چیست؟(کاردانی به کارشناسی 77)

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در ترومبوسیتوپنی کدام تست انعقادی مختل است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اولین عکس العمل بدن در مقابل خونریزی چیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در ارتباط بین پلاکت و ADPکدام جمله صحیح است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام ماده ضد انعقاد تروبین را خنثی می کند ؟ 
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی

فاکتور I  انعقادی کدام است ؟


درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام فاکتور انعقادی در کبد ساخته نمی شود ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
Auer - Rod چیست ؟ ( کاردانی به کارشناسی 66)
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
shift to the left در کدامیک از موارد زیر دیده میشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام مورد در ناهنجاری پلگرهیوت دیده نمیشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام یک از علل نوتوروفیلی نیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در کدام مورد لنفوسیتوز دیده نمیشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در چه موردی بازوفیلی دیده میشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام ماده ضد انعقاد ترومبین را خنثی میکند؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
فاکتور ضد انعقاد هموفیلی کدام است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
كدام فاكتور انعقادي در كبد ساخته نميشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
كدام ژروتئين جزء فاكتورهاي تماسي نيست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
نام ديگر فاكتور هاگمن است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
فاكتور I  انعقادي كدام است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
كداميك از فاكتورها باعث استحكام لخته ميشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اکثر اوقات آنتی بادی سرد از کدام نوع است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام مورد زیر درباره ژن غالب صحیح است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدامیک در مرحله اول کراس مچ تشخیص داده میشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
آزمایش آنتی گلوبولین مستقیم برای بررسی چیست؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام ممکن است دارای دو نوع فنوتیپ O,A باشد؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
فاکتور VIII در گردش خون به چه صورت حمل میشود؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
همه پدیده های زیر در هموستاز نقش دارند،بجز:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در چه بیماری ptطولانی است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
گروه خونی فردی در صورتی A2 است که:

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام مورد مانع اهدای خون است؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در ترومبوسیتوپنی شدید کدام درست است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
حدود عمر پلاکت در جریان خون کدام است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
اولین عکس العمل بدن در مقابل خون ریزی چیست ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
درترومبوسیتوپنی کدم تست انعقادی مختل است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در ارتباط بین پلاکت و ADP کدام جمله صحیح است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
آزمایش سیلان برای تشخیص چه عارضه ای است ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
پلاکتها در کدام واکنش دخالت ندارند ؟
درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در چه مورد نوتروپنی دیده نمی شود ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
در هتروزیگوت داسی شکل میزان HbS چند در صد است ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
کدام Hb درافراد دیابتی اندازه گیری می شود ؟

درس: هماتولوژی | مقطع: کارشناسی
نام کاربری :
نام رمز :
 

دستگاه اتو آنالايزر الايزا و كمولومينسنس|ThunderBolt full automated ELISA & CLIA Proccessor System بازار بزگ خدمات و ملزومات آزمایشگاهی و پزشکی
هیئت علمی سایت فاسکو
   اعضاء هیئت علمی سایت
این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید
ایمیل :

جستجوی دوستان و کاربران در فاسکو
نام
 
راهنمای رقابت برترین های فاسکو
جدول رده بندی برترین کاربران جدید
:: نحوه امتیاز گیری در رقابت علمی فاسکو
:: شرایط پذیرش مقالات  
محصولات فاسکو
:: كاتالوگ دستگاه اتوآنالایزر كمي لومينسنس و الایزا Thunderbolt
:: مشخصات  کیت های  BIOKIT
:: مشخصات  کیت های CALBIOTECH
:: مشخصات  کیت های VIRO-IMMUN
چاپ فرم های آزمایشگاهی فاسکو
:: فرم هدایت الکتریکی آب مقطر
:: فرم ثبت دمای انکوباتور
:: فرم ثبت دمای یخچال
برترين كاربران دهمین دوره رقابت فاسكو 
: rashidi[امتیاز 0]
: Nosrati1386[امتیاز 0]
: Abbas_Nakhjavani[امتیاز 0]
4 : chello[امتیاز 0]
5 : nasri[امتیاز 0]

لیست کامل برترین های فاسکو
  
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

مگالوبلاست, بیماری های اتوایمیون , درمان سرطان خون , پاتوژنهايي, ويروس‌هاي, محیط TSI, کانتر, كلني هايي با جلاي فلزي سبز رنگ, نوتروفیل, ماركرهاي, قارچ پنی سیلیوم, اسپترپتومايسين, پروئئینی, بیلی روبین, تشخیص زود هنگام سرطان , شکرهای, F. solani , ايمونوگلوبولين, ویسکوزیته, leukemia, سالن همایش‌های رازی, فیشینگ, استیکوزوم, پاکسازی سموم بدن, FFP, دوغ و ماست , لوسمی, يرسينياپستيس, درمان انگل‌های موضعی , احساس سیری, آپلاستیک, ویتامین, سلیکاژل, میکرولیتر, بیوفیلم‌های لجن , میکرودرم ابریژن , ربات های Shrewbot و SCRATCHbot , تزریق, Cephalic, هیبریدی, پروتئین های الیاف غضروفی, هیلکوباکترپیلوری, دژنراسیون, آﻧﺘﯽ, انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران, نکروز, اسپلنومگالی, ميلوسيتي, علل كاهش وزن مخصوص ادرار, ميکرون, دستگاه آزمایشگاهی کمیلونسانس, لام, هليكوباكترپيلوري, چشم, توکسوپلاسما, فلوریدا, MPV, هایلوما, virucide, ویسکوزیته, شیزونت, کورنل, سیلیوم, ویروسها, اپیتلیال, بهبود عدم تحمل لاکتوز, کلوسل, هموفيلي, ویروس, میکروتوم,