,هورمونی,الایزا,کیت,آزمایشگاه,فاسکو
لیست سوالات درس   در مقطع  
عامل دیسانتری کدام یک از تک یاخته های زیر است؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
انسان میزبان اختصاصی کدام یک از کوکسیدهای زیر است؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
خوک میزبان طبیعی کدام یک از تک یاخته های زیر است؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از تک یاخته های زیر برای انسان بیماری زاست؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کروماتوئیدال بار در کیست کدام تک یاخته مشاهده می شود؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در تکثیر کدام تک یاخته فقط میکرونوکلئوس نقش دارد؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از بیماری های زیر در ایران شایع تر است؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کولیت بعد از دیسانتری از عوارض کدام بیماری است؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
محل زندگی کدام تک یاخته حفره دهان است؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از کرم های زیر لاروزا است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مگس کرایزوپس ناقل کدامیک از کرم های زیر است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام نماتود به کرم کلیه موسوم است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از نماتود های زیر زنده زا ( لاروزا ) است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از انگل های زیر دارای سیر مهاجرت ریوی می باشد ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کوچکترین کرم داخل روده انسان کدام است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از کرم های زیر بیشتر ایجاد آپاندیسیت می کند ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام کرم فاقد رستولوم است ؟ ( کاردانی به کارشناسی 65)
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
Premunition در کدامیک از موارد زیر به وجود می آید؟(ارشد85)

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گونه آنوفل در کشور، انتشار وسیعتری دارد؟(ارشد 86)

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
Sequestration  در کدام یک از انگلهای زیر انجام میشود؟(ارشد87)

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کوچکترین تک یاخته انگلی روده ای کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
خودآلودگی در کدامیک از تک یاخته های زیر وجود دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد انگل  کریپتوسپوریدیوم کدام جمله صادق است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد

Chromatoidal bar چیست ؟ ( ارشد بهداشت 79)


درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد

Chromatoidal bar چیست ؟ ( ارشد بهداشت 79)


درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
عود حقیقی در کدامیک از پلاسمودیوم های زیر وجود دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در سیر تکامل مالایرا اووکینت در کجا مستقر میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
عامل بیماری مالاریا خوش خیم سه یک کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
با توجه به عفونت ناشی از پلاسمودیوم:

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
Haemoxin در مالاریا به چه چیز گفته میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
تب در مالاریا مصادف با کدامیک از مراحل زیر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
طرز قرار گرفتن لارو پشه آنوفل در آب به چه شکلی است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
ناقل اصلی مالاریا در جنوب ایران کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
ناقل اصلی مالاریا در جنوب ایران کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
روش اصلی مبارزه با ناقلین مالاریا در ایران کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در کدامیک از آمیب های زیر شکل تازک دار دیده میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
میزبان واسط عبارت است از موجودی که :( ارشد 77)
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
با توجه به طبقه بندی پارازیتها ( انگلها ) : ( ارشد 81)
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از انگل های زیر Zoonosis نیست ؟ ( ارشد بهداشت 81)
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
لکوسیتوز در کدام بیماری انگلی زیر معمولا وجود دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
فراوانی آبسه آمیبی در کدام یک از اعضاء زیر بیشتر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از تک یاخته های زیر میتواند موجب کراتیت بشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کیست کدام تک یاخته زیر در بدن انسان، یافت نمیشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
فرم کیستی کدامیک از انگلهای زیر شش ضلعی است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
یشرین محل استقرار انتامبا هیستولیتیکا در بدن انسان:

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
اشکال مختلف مرفولوژیکی نگلریا یا عبارتند از:

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مخزن اصلی ((انتامبا هیستولیتیکا)) کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از آمیبهای زیر فاقد مرحله کیستی است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در ترکیب پودر گیمسا چه مواردی مورد استفاده میگردد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در ترکیب کدامیک از رنگهای زیر Azure وجود دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از انگلهای زیر Zoonosis نیست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مهمترین وظیفه واکوئل های انقباضی در تک یاخته ها چیست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مخزن طبیعی کدامیک از تک یاختگان زیر انسان است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
اووسیت در کدام گروه از تک یاخته های زیر دیده میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
میزان کشاندگی کدام یک از تک یاخته های زیر، بیشتر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
منشاء تازک در تاژک داران نسجی- خونی از کجاست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در تاژک داران ، تاژک از کجا منشآ میگیرد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام تک یاخته در جذب آهن با میزبان رقابت میکند؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
عامل گرانولوماتوز آنسفالیتیس در انسان کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
Chromatoidal bar چیست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از تک یاخته های زیر ممکن است در خلط دیده شوند؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در کدامیک از آمیبهای زیر شکل تاژک دار دیه میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
عامل ایجاد دیسانتری کدامیک از تک یاخته های زیر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مخزن اصلی انتامبا هیستولیتیکا کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
شکل عفونت زای انتامبا هیستولیتیکا کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مهمترین بیماری ایجاد شده توسط نگلریا چیست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مننگو آنسفالیت توسط کدام انگل ایجاد میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام تک یاخته میتواند ایجاد زخم فرنیه کند؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
انتامبا دیسپار نام کدام یک از انگلهای ذیل است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از انتامبا های ذیل روده ای نیست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
علت اهمیت تشخیص انتامبا ژنژوالیس چه میباشد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در آبسه آمیبی، انگل به کدام شکل دیده میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام تک یاخته در انسان ایجاد کراتیت میکند؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام تک یاخته گوارشی عامل اسهال خونی در انسان است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
پای کاذب انگشتی مربوط به کدامیک از انگلهای زیر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام تک یاخته گوارشی عامل اسهال خونی در انسان است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
محل زندگی کدام تک یاخته حفره دهان است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
داروی اختصاصی برای درمان تریکومونیازیس کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
وجود صفحه مکنده از مشخصات کدام یک از تک یاخته ها است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از بیماریهای زیر در اطفال متداولتر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام تک یاخته زیر تقارن دو طرفی دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از تک یاخته های زیر بیماریزاست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
سرکر پاراگونیموس به کدام یک از اشکال زیر شباهت دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
تفاوت دیکروسلیوم و کلونورکیس در چیست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مناسبترین ماده شیمیایی حلزون کش کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
بادکش شکمی بزرگ از مشخصات کدام ترماتود است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد ذیل بنام کرم کبد غول آسا معروف است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
حلزون لیمنه میزبان واسط کدام ترماتود زیر نمیباشد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام کرم در خانواده هتروفیده قرار دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام انگل توسط بندپایان به انسان منتقل میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ترماتد زیر ساکن روده بزرگ است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
میزبان نهایی کدام ترماتود زیر علفخواران است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ترماتود زیر کوچکترین اندازه را دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
طول عمر فعال و موثر میراسیدیوم در داخل آب چقدر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
تگومنت کدام یک از ترماتودهای زیر فاقد خار است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
حلزون میزبان واسط کدامیک از ترماتدهای خاکزی زیر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کوچکترین کرم لوله گوارشی انسان کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کرم بالغ کدامیک از کرم های زیر در ریه زندگی میکند؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
نوزاد داخل تخم ترماتودها چه نام دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
حلزون میزبان واسط فاسیولا کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
لارو کدام سستود سیستی سرکوبیده گفته می شود ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
درکدام سستود سوراخ رحم جهت دفع تخم وجود دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام سستود در اسکولکس قلاب ندارد ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
آسیب های شدید مغزی از عوارض کدام انگل است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کرم نوار ماهی کدام است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
جنین را در دیفیلوبوتریوم  چه می نامند ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام کرم از طریق مستقیم به انسان قابل سرایت است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کک میزبان واسط کدا م کرم است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام انگل از خوردن گوشت گاو به انسان منتقل می شود ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
ابتلای انسان به مرحله لاروی تینا سولیوم چه نام دارد ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
تمام تک یاخته های زیر زئونوز هستند به استثناء:

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
داروهای زیر شیزونتوسیدال خونی هستندبه استثناء:

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
توکسوپلاسما گوندی ای فاقد کدام روش تکثیر زیر می باشد:

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام روش زیر فقط برای شمارش تخم کرم است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
تخم کدام ترماتد زیر موقع دفع فاقد میراسیدیوم است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از سستودهای زیر دارای بیش از دو ردیف قلاب است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد زیر در مورد تنیا آسیاتیکا صحیح است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
میزبان ناقل مانسونلاها کدامیک از موارد زیر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از میکروفیلرهای زیر فاقد غلاف است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از دستگاه های زیر در ترماتودها وجود ندارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
تخم کدام کرم زیر با تخم میلوئیدوژین اشتباه میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
روش های کسب غذا در تریکوریس چگونه است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
اصطلاح in copula مربوط به کدام کرم های زیر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از انگل های زیر طیف میزبانی وسیع تری دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام روش زیر در کنترل هیمنولپیس نانا موثرتر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
امکان بالغ شدن کدام کرم در ریه انسان وجود دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
رایجترین روش تشخیص لارو مهاجر احشایی کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
راه انتشار نگلریا فاولری به مغز کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در کدامیک از اشکال زیر Free-flagellumدیده نمیشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
BLACK DISEASE به کدامیک از بیماری های انگلی زیر گفته میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
نام کاربری :
نام رمز :
 

دستگاه اتو آنالايزر الايزا و كمولومينسنس|ThunderBolt full automated ELISA & CLIA Proccessor System بازار بزگ خدمات و ملزومات آزمایشگاهی و پزشکی
هیئت علمی سایت فاسکو
   اعضاء هیئت علمی سایت
این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید
ایمیل :

جستجوی دوستان و کاربران در فاسکو
نام
 
راهنمای رقابت برترین های فاسکو
جدول رده بندی برترین کاربران جدید
:: نحوه امتیاز گیری در رقابت علمی فاسکو
:: شرایط پذیرش مقالات  
محصولات فاسکو
:: كاتالوگ دستگاه اتوآنالایزر كمي لومينسنس و الایزا Thunderbolt
:: مشخصات  کیت های  BIOKIT
:: مشخصات  کیت های CALBIOTECH
:: مشخصات  کیت های VIRO-IMMUN
چاپ فرم های آزمایشگاهی فاسکو
:: فرم هدایت الکتریکی آب مقطر
:: فرم ثبت دمای انکوباتور
:: فرم ثبت دمای یخچال
برترين كاربران دهمین دوره رقابت فاسكو 
: rashidi[امتیاز 0]
: Nosrati1386[امتیاز 0]
: Abbas_Nakhjavani[امتیاز 0]
4 : chello[امتیاز 0]
5 : nasri[امتیاز 0]

لیست کامل برترین های فاسکو
  
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

کورتیزول, نمک, ورود, نانوکامپوزيت‌ها, بیماری‌زا, اداره کل تجهیزات پزشکی, کینتیک, هماتولوژی, تنظیم متابولیسم حیاتی, نوتروفیلهای, تیتراسیون, ترانسفورماسیون, هیدروکسی, عسل, روزه داری و دستگاه گوارش و کبد, nRBC, کتواسیدوز, papilloma, بیماری ریفلاکس صفرا , ALP2, آرایشگاهها, کارسینوم, تست ONPG, دیستروفی, RBC, مدولری, Hemoglobin, جوش های چرکی, میگرن, هماچوري, کراتینین, immunoperoxidase, مخفف, سرولوپلاسمین, خونگیری, خودکشی سلول, کالیبراسیون, آنمی فقر آهن, پروبیوتیك‌ها, استرپتوکوک, يون‌هاي, میکروب, هموگلوبین, ویتامین‌ها, pRB, پروب‌هاي, مولر هینتون, اگزیلاریس, کووالانسی, مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو, هموگلوبین, استئوبلاست, رزکسیون, ائوزينوفيل, بررسي سديمان ادراري, سکته مغزی, يرسينيا, علیرضا ولی پور , گلژی, سرفه‌های شدید, تومورهای, Парсы, ران و مهره های پایین کمری, ژنهای, کالچر, آزمایش مدفوع, ویروس‌هایی, نوکلئیک, ناوداني, انتروتوکسين,