,هورمونی,الایزا,کیت,آزمایشگاه,فاسکو
لیست سوالات درس   در مقطع  
عامل دیسانتری کدام یک از تک یاخته های زیر است؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
انسان میزبان اختصاصی کدام یک از کوکسیدهای زیر است؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
خوک میزبان طبیعی کدام یک از تک یاخته های زیر است؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از تک یاخته های زیر برای انسان بیماری زاست؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کروماتوئیدال بار در کیست کدام تک یاخته مشاهده می شود؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در تکثیر کدام تک یاخته فقط میکرونوکلئوس نقش دارد؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از بیماری های زیر در ایران شایع تر است؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کولیت بعد از دیسانتری از عوارض کدام بیماری است؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
محل زندگی کدام تک یاخته حفره دهان است؟
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از کرم های زیر لاروزا است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مگس کرایزوپس ناقل کدامیک از کرم های زیر است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام نماتود به کرم کلیه موسوم است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از نماتود های زیر زنده زا ( لاروزا ) است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از انگل های زیر دارای سیر مهاجرت ریوی می باشد ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کوچکترین کرم داخل روده انسان کدام است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از کرم های زیر بیشتر ایجاد آپاندیسیت می کند ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام کرم فاقد رستولوم است ؟ ( کاردانی به کارشناسی 65)
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
Premunition در کدامیک از موارد زیر به وجود می آید؟(ارشد85)

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گونه آنوفل در کشور، انتشار وسیعتری دارد؟(ارشد 86)

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
Sequestration  در کدام یک از انگلهای زیر انجام میشود؟(ارشد87)

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کوچکترین تک یاخته انگلی روده ای کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
خودآلودگی در کدامیک از تک یاخته های زیر وجود دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد انگل  کریپتوسپوریدیوم کدام جمله صادق است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد

Chromatoidal bar چیست ؟ ( ارشد بهداشت 79)


درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد

Chromatoidal bar چیست ؟ ( ارشد بهداشت 79)


درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
عود حقیقی در کدامیک از پلاسمودیوم های زیر وجود دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در سیر تکامل مالایرا اووکینت در کجا مستقر میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
عامل بیماری مالاریا خوش خیم سه یک کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
با توجه به عفونت ناشی از پلاسمودیوم:

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
Haemoxin در مالاریا به چه چیز گفته میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
تب در مالاریا مصادف با کدامیک از مراحل زیر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
طرز قرار گرفتن لارو پشه آنوفل در آب به چه شکلی است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
ناقل اصلی مالاریا در جنوب ایران کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
ناقل اصلی مالاریا در جنوب ایران کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
روش اصلی مبارزه با ناقلین مالاریا در ایران کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در کدامیک از آمیب های زیر شکل تازک دار دیده میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
میزبان واسط عبارت است از موجودی که :( ارشد 77)
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
با توجه به طبقه بندی پارازیتها ( انگلها ) : ( ارشد 81)
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از انگل های زیر Zoonosis نیست ؟ ( ارشد بهداشت 81)
درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
لکوسیتوز در کدام بیماری انگلی زیر معمولا وجود دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
فراوانی آبسه آمیبی در کدام یک از اعضاء زیر بیشتر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از تک یاخته های زیر میتواند موجب کراتیت بشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کیست کدام تک یاخته زیر در بدن انسان، یافت نمیشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
فرم کیستی کدامیک از انگلهای زیر شش ضلعی است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
یشرین محل استقرار انتامبا هیستولیتیکا در بدن انسان:

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
اشکال مختلف مرفولوژیکی نگلریا یا عبارتند از:

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مخزن اصلی ((انتامبا هیستولیتیکا)) کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از آمیبهای زیر فاقد مرحله کیستی است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در ترکیب پودر گیمسا چه مواردی مورد استفاده میگردد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در ترکیب کدامیک از رنگهای زیر Azure وجود دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از انگلهای زیر Zoonosis نیست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مهمترین وظیفه واکوئل های انقباضی در تک یاخته ها چیست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مخزن طبیعی کدامیک از تک یاختگان زیر انسان است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
اووسیت در کدام گروه از تک یاخته های زیر دیده میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
میزان کشاندگی کدام یک از تک یاخته های زیر، بیشتر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
منشاء تازک در تاژک داران نسجی- خونی از کجاست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در تاژک داران ، تاژک از کجا منشآ میگیرد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام تک یاخته در جذب آهن با میزبان رقابت میکند؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
عامل گرانولوماتوز آنسفالیتیس در انسان کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
Chromatoidal bar چیست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از تک یاخته های زیر ممکن است در خلط دیده شوند؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در کدامیک از آمیبهای زیر شکل تاژک دار دیه میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
عامل ایجاد دیسانتری کدامیک از تک یاخته های زیر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مخزن اصلی انتامبا هیستولیتیکا کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
شکل عفونت زای انتامبا هیستولیتیکا کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مهمترین بیماری ایجاد شده توسط نگلریا چیست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مننگو آنسفالیت توسط کدام انگل ایجاد میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام تک یاخته میتواند ایجاد زخم فرنیه کند؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
انتامبا دیسپار نام کدام یک از انگلهای ذیل است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از انتامبا های ذیل روده ای نیست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
علت اهمیت تشخیص انتامبا ژنژوالیس چه میباشد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در آبسه آمیبی، انگل به کدام شکل دیده میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام تک یاخته در انسان ایجاد کراتیت میکند؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام تک یاخته گوارشی عامل اسهال خونی در انسان است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
پای کاذب انگشتی مربوط به کدامیک از انگلهای زیر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام تک یاخته گوارشی عامل اسهال خونی در انسان است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
محل زندگی کدام تک یاخته حفره دهان است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
داروی اختصاصی برای درمان تریکومونیازیس کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
وجود صفحه مکنده از مشخصات کدام یک از تک یاخته ها است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از بیماریهای زیر در اطفال متداولتر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام تک یاخته زیر تقارن دو طرفی دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از تک یاخته های زیر بیماریزاست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
سرکر پاراگونیموس به کدام یک از اشکال زیر شباهت دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
تفاوت دیکروسلیوم و کلونورکیس در چیست؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
مناسبترین ماده شیمیایی حلزون کش کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
بادکش شکمی بزرگ از مشخصات کدام ترماتود است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد ذیل بنام کرم کبد غول آسا معروف است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
حلزون لیمنه میزبان واسط کدام ترماتود زیر نمیباشد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام کرم در خانواده هتروفیده قرار دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام انگل توسط بندپایان به انسان منتقل میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ترماتد زیر ساکن روده بزرگ است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
میزبان نهایی کدام ترماتود زیر علفخواران است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ترماتود زیر کوچکترین اندازه را دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
طول عمر فعال و موثر میراسیدیوم در داخل آب چقدر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
تگومنت کدام یک از ترماتودهای زیر فاقد خار است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
حلزون میزبان واسط کدامیک از ترماتدهای خاکزی زیر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کوچکترین کرم لوله گوارشی انسان کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کرم بالغ کدامیک از کرم های زیر در ریه زندگی میکند؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
نوزاد داخل تخم ترماتودها چه نام دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
حلزون میزبان واسط فاسیولا کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
لارو کدام سستود سیستی سرکوبیده گفته می شود ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
درکدام سستود سوراخ رحم جهت دفع تخم وجود دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام سستود در اسکولکس قلاب ندارد ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
آسیب های شدید مغزی از عوارض کدام انگل است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کرم نوار ماهی کدام است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
جنین را در دیفیلوبوتریوم  چه می نامند ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام کرم از طریق مستقیم به انسان قابل سرایت است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کک میزبان واسط کدا م کرم است ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام انگل از خوردن گوشت گاو به انسان منتقل می شود ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
ابتلای انسان به مرحله لاروی تینا سولیوم چه نام دارد ؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
تمام تک یاخته های زیر زئونوز هستند به استثناء:

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
داروهای زیر شیزونتوسیدال خونی هستندبه استثناء:

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
توکسوپلاسما گوندی ای فاقد کدام روش تکثیر زیر می باشد:

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام روش زیر فقط برای شمارش تخم کرم است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
تخم کدام ترماتد زیر موقع دفع فاقد میراسیدیوم است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از سستودهای زیر دارای بیش از دو ردیف قلاب است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از موارد زیر در مورد تنیا آسیاتیکا صحیح است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
میزبان ناقل مانسونلاها کدامیک از موارد زیر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از میکروفیلرهای زیر فاقد غلاف است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از دستگاه های زیر در ترماتودها وجود ندارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
تخم کدام کرم زیر با تخم میلوئیدوژین اشتباه میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
روش های کسب غذا در تریکوریس چگونه است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
اصطلاح in copula مربوط به کدام کرم های زیر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از انگل های زیر طیف میزبانی وسیع تری دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام روش زیر در کنترل هیمنولپیس نانا موثرتر است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
امکان بالغ شدن کدام کرم در ریه انسان وجود دارد؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
رایجترین روش تشخیص لارو مهاجر احشایی کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
راه انتشار نگلریا فاولری به مغز کدام است؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
در کدامیک از اشکال زیر Free-flagellumدیده نمیشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
BLACK DISEASE به کدامیک از بیماری های انگلی زیر گفته میشود؟

درس: انگل شناسی | مقطع: کارشناسی ارشد
نام کاربری :
نام رمز :
 

دستگاه اتو آنالايزر الايزا و كمولومينسنس|ThunderBolt full automated ELISA & CLIA Proccessor System بازار بزگ خدمات و ملزومات آزمایشگاهی و پزشکی
هیئت علمی سایت فاسکو
   اعضاء هیئت علمی سایت
این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید
ایمیل :

جستجوی دوستان و کاربران در فاسکو
نام
 
راهنمای رقابت برترین های فاسکو
جدول رده بندی برترین کاربران جدید
:: نحوه امتیاز گیری در رقابت علمی فاسکو
:: شرایط پذیرش مقالات  
محصولات فاسکو
:: كاتالوگ دستگاه اتوآنالایزر كمي لومينسنس و الایزا Thunderbolt
:: مشخصات  کیت های  BIOKIT
:: مشخصات  کیت های CALBIOTECH
:: مشخصات  کیت های VIRO-IMMUN
چاپ فرم های آزمایشگاهی فاسکو
:: فرم هدایت الکتریکی آب مقطر
:: فرم ثبت دمای انکوباتور
:: فرم ثبت دمای یخچال
برترين كاربران دهمین دوره رقابت فاسكو 
: rashidi[امتیاز 0]
: Nosrati1386[امتیاز 0]
: Abbas_Nakhjavani[امتیاز 0]
4 : chello[امتیاز 0]
5 : nasri[امتیاز 0]

لیست کامل برترین های فاسکو
  
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

ریاجنت, محیط, تلقیح به حیوانات حساس آزمایشگاهی, پلاسمین, cyanomethemoglobin, فیکساسیون, Залив, پلی‌مورفیسم, دهمین کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی, ﻣﯿﺴﻞ, شيگلوز, چربی‌های اشباع, کوئینتانا, نوشابه‌های, Primming‏, بیماری قلبی, كيت هاي الايزا, سازمان, تخمدان‌ها, هماتولوژی, Dr.Mehrdad Vanaki, آدنوکارسینوما, اگزیلاریس, بیلی روبین خون, thalassemia, غیرکنژوگه, كلونيزاسيون, ویتامین, گلوكورونيد, علائم توکسیک و الرژیک روده ای, رشد غیرطبیعی زخم‌ها , LDL, آلفاگلوبولین, پروتئین دیستروفین, منوسیتی, اختلالات گوارشي, WBC, اورولوژيك, ائوزينوفيل, انكلوزيونهاي, Kendava, ميكروب, هیپوتالاموس, اکسیتوسین, ويديو و كليپ آزمايشگاهي, پروتکل, PLT, نانوباکتر, حکیم سید اسماعیل جرجانی, گلیکوپروتئینی, سیستم گوارش, ویسکوزیته, لیکوپن, سيستميک, سارکوئیدوز, تروپسیم, پيلوري, کالیبراسیون, ساختگی, اسید آمینه آرژنین , انسداد مکانیکی روده بزرگ, باكتري جنس بروسلا, هماتولوژی, پارا, بیماری کرایوگلوبولینیمیا, هیپوفیز, کامپوزيت, گرانولهای, سایکلین, بیماری های قلبی,