,هورمونی,الایزا,کیت,آزمایشگاه,فاسکو
لیست سوالات درس   در مقطع  
CO2 وریدی بیشتر به چه صورتی وجود دارد؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از گزینه های زیر صحیح  نمی باشد؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از موارد زیر نقشی در تنظیم pH خون ندارد؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
مهمترین تامپون در مایع خارج سلولی کدام مورد است؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
مت هموگلوبین ................................... .

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
سروتونین از دکربوکسیلاسیون کدام یک حاصل می شود ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه ،فاقد کربن کایرال است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام پروتئین ها نقش ذخیره ای دارند ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام عبارت در مورد گروه پروستاتیک صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ساختار زیر پایدار تر است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
عامل اصلی پایداری مارپیچ سه رشته ای کلاژن چیست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام عبارت در رابطه با بیان علت سمیت CO صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
پایدارترین شکل یک پروتئین .........:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نمودار های را ماچانداران نشان می دهد که ..........:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام عبارت زیر صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک در مورد گلوتاتیون احیاء صحیح می باشد ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
سارکوزین :

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
Organification تیروگلوبولین به معنی  ........ است  .

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از گزینه های ذیل از اعمال آلبومین نیست؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
اکسیداسیون پروتئین ها چه تاثیراتی را در بر دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کربن دی اکسید:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
مهمترین عامل در تشکیل ساختار سوم پروتئین هاست.

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه فاقد کربن نا متقارن است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام نیرو عامل تشکیل ساختار دوم پروتئین هاست؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
درFerrimyoglobin سطح اکسیداسیون آهن چقدر است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
جایگاه اتصال Co2 در هموگلوبین کجاست؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
عامل اصلی CO2 به کدام بخش هموگلوبین متصل می شود ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام آمینو اسید برای بدن انسان ضروری است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام مورد زیر پروتئین نیست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نقش هموگلوبین در بیماری تالاسمی مربوط است به :

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ترکیب از متابولیسم فنیل آلانین حاصل می شود ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام مورد درباره کلاژن صحیح نیست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه در بدن انسان سنتز نمی شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ترکیب از متابولیسم فنیل الانین حاصل می شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
تمام جملات زیر درباره کلاژن صدق می کند ، به جز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
تمام جملات زیر درباره کلاژن صدق می کند ، به جز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در تمام مولکولهای زیر گوگرد وجود دارد ، به جز :

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از اسیدهای آمینه زیر هیدروفیلیک است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه در مورد ساختمان آلفا هلیکس غلط است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از اسیدهای آمینه ،زیر رمز ژنتیکی ندارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کراتین های بنا فاقد کدام اسید آمینه زیر هستند؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام پروتئین زیر بالاترین غلظت را در خون دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از اسیدهای آمینه زیر یک لیمینو اسید است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه پر.وتئین های زیر هموپروتئین می باشند ، به جز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
چنانچه PH خون از 7.4 به 7.2 کاهش یابد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه در مورد گاماگلبولین غلط است؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه ضروری است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
تولید هموگلوبین توسط کدام ماده کنترل می شود ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ماده توسط هموپکسین منتقل می شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ماده فاکتور(عامل) انعقادخون نمی باشد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
دسموزین در ساختمان کدام پروتئین شرکت دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه قطبی بدون بارمی باشد:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه زیربرای انسان ضروری است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه زیر دارای عامل الکلی نمی باشد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
فیبرینوژن جزء کدام دسته از پروتئین های زیر است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام جمله در مورد آلبومین صحیح نیست؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد سودویوریدین کدام گزینه درست است؟(ارشد89-90)

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه در مورد ریفامپیسین درست است؟(ارشد89-90)

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
دام ترکیب فاقد کربن نامتقارن است؟(ارشد89-90)

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام قند یک کتوپنتوز است ؟ (کارشناسی ارشد 90-89 )

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
پپیرووات به تمام ترکیبات زیرتبدیل می شود. بجز:
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد سودویوریدین کدام گزینه درست است؟(ارشد89-90)

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
ازهیدرولیز چربی کدام دو ماده زیربدست می آید؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک در ریزوبیوم وجود ندارد؟ ( ارشد 90-89 )
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
علت افزایش ترشح ADH کدام است؟ ( ارشد 90-89 )
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد

K m یک آنزیم بیان کننده چیست ؟ ( ارشد 90-89 )


درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
سوبسترای آنزیم LCAT کدام ترکیب زیر میباشد؟(ارشد87-88)

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
تریپتوفان پیش ساز کدام یک میباشد؟(ارشد87-88)

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
یوریدن از..............بدست می آید.

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه ترکیبات زیر متابولیت هورمون ها میباشند،بجز؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نقش IF3 در فرایند ترجمه کدام یک از موارد زیر است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه ترکیبات زیر از مشتقات ترپیتوفان هستند بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه پیوندهای زیر در مولکول DNA یافت می شود بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
موتیف مارپیچ ( Helix - turn - Helix )

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نقش DnaG در رپلیوزوم E.coli کدام است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد


درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد


درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدم یک از موارد زیر قند دوزکسی ست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام مورد در بیماری  abetalipoproteinemia  صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از ترکیبات زیر موجب کاهش لیپولیز می شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
مسیر سوخت ساز عبارت است از :

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نقش ویتامین B1 در داخل یاخته های کدام ست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اتصال در ساختار اولیه پروتئین ها وجود دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک ماده تشکیل دهنده کلسترول است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از پروتئین های حاشیه ای غشاء سلولی است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
وظیفه اصلی غشاء پلاسمایی چیست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
وظیفه اصلی توراپینفرین عبارت است از افزایش :

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک بخشی از یک کوآنزیم را تشکیل می دهد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
وظیفه کوآنزیم A جیست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از موارد زیر در مورد سنتز هم صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
پیش ساز ملاتونین کدام یک از ترکیبات زیر است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک ز عبارات زیر در مورد اینهیبین B صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
ماده اولیه بیوسنتزآسپارتیک  اسید کدام است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
آنزیم  کاتالیز کننده واکنش زیر کدام است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نقش TF3 در فرآیند ترجمه کدام یک از موارد زیر است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه ترکیبات زیراز مشتقات تریپتوفان هستند.بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
درمورد اثرآنتی بیوتیک ها همه موارد درست است . بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد سودویوریدین کدام گزینه درست است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد سودویوریدین کدام گزینه درست است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ترکیب فاقد کربن نامتقارن است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام پروتئین سرمی خاصیت اپسونی شدن دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه پروتئین های زیر بهCa2+ متصل میشوند به جز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از قندهای زیر فرم داکسی یک قند است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام هورمون زیر یک استران است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
آنزیم کلیدی از راه گلوکونئوژنز کدام است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
تمامی قندهای زیر یک هوموپلی ساکارید هستند، بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کمبود کدام عنصر زیر موجب عدم تحمل گلوکز میگردد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد اسفنگوزین همه گزینه ها درست است .بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
دی هیدرفولات ردو کتازتوسط کدام ماده مهار می شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
محصولات فعالیت گلوتامات دکربوکسیلازکدام است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
جمله صحیح در مورد ترانس آمینازها کدام است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
پیش ساز ملاتونین کدامیک از ترکیبات زیر می باشد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
درکدامیک تخمک تعیین کننده جنسیت فرزندان است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
ترشحات کدا م غده در مردان به خون می ریزد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام عوامل باعث حفظ تنوع در جمعیت ها می شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از ترکیبات زیر دارای نقطه جوش بیشتری است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از ترکیبات زیر" تری اکسان " نام دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
محصول واکنش کانیزارو کدامیک از موارد زیر است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از فرآیندهای زیر" اسلااسیون " نام دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام مرحله از سنتز پروتئین نیاز به ATP دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدا م DNA Polymerase زیرخاصیت 5 اگزونوکلئازی دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک در بروز واکنش های حساسیت زا نقش دارند ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام هورمون سبب فعال شدن ویتامین D می شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از ترکیبات زیر"هتروسیکل" تلقی نمی شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
جهت سنتز GMP ازIMP کدام ترکیبات ذیل نیاز می باشند؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه زیر صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد مسیرپنتوزفسفات گزینه درست کدام است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد FAD همه موارد زیر صحیح هستند بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نام کاربری :
نام رمز :
 

دستگاه اتو آنالايزر الايزا و كمولومينسنس|ThunderBolt full automated ELISA & CLIA Proccessor System بازار بزگ خدمات و ملزومات آزمایشگاهی و پزشکی
هیئت علمی سایت فاسکو
   اعضاء هیئت علمی سایت
این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید
ایمیل :

جستجوی دوستان و کاربران در فاسکو
نام
 
راهنمای رقابت برترین های فاسکو
جدول رده بندی برترین کاربران جدید
:: نحوه امتیاز گیری در رقابت علمی فاسکو
:: شرایط پذیرش مقالات  
محصولات فاسکو
:: كاتالوگ دستگاه اتوآنالایزر كمي لومينسنس و الایزا Thunderbolt
:: مشخصات  کیت های  BIOKIT
:: مشخصات  کیت های CALBIOTECH
:: مشخصات  کیت های VIRO-IMMUN
چاپ فرم های آزمایشگاهی فاسکو
:: فرم هدایت الکتریکی آب مقطر
:: فرم ثبت دمای انکوباتور
:: فرم ثبت دمای یخچال
برترين كاربران دهمین دوره رقابت فاسكو 
: rashidi[امتیاز 0]
: Nosrati1386[امتیاز 0]
: Abbas_Nakhjavani[امتیاز 0]
4 : chello[امتیاز 0]
5 : nasri[امتیاز 0]

لیست کامل برترین های فاسکو
  
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

مورفولوژي, رپرسورفاژ, اسهال‌ مزمن, نوتروفیلها, كلني هايي بدون جلاي فلزي, طرح اعتباربخشی آزمايشگاه, DEHYROGENASE, اپیدمی, آدنوزین, مردان, ابتلا به چاقی, عفونت مزمن , رشته علوم آزمایشگاهی, FUS, اورولوژيك, Trans, هاری, هموگلوبین, دیسکها, ایمونولوژی و هماتولوژی, واکنشهای, مصرف روزانه آجیل, ديابت, لوپ, میگرن, هموگلوبین, پورفیرین, كلرايد, ترمیم, استريل, باكتري جنس بروسلا, ماکروفاژها, الكتروشيميايي, بررسي آزمايشگاهي نمونه‌ها, کلسیفیه, میکروسکوپ, اسپترپتومايسين, ‏Amplificatin, پکتین, هیپوتالاموس, pRB, گوشت قرمز, لنفاوي, Beechams, مرغ, ميكروسكوپي, ويدئوها, Clinical, محصولات پروبیوتیک, تریکوفیتون, اریتروئید, immunoperoxidase, پلاسمیدها, نوتروفيل, افزايش دهنده جذب آهن , ویتامین د, سه بار در روز مسواک, همگن, هماتولوژی, تستهای آزمایشگاهی (Complement component), کاهش ویتامین D, آجیل, لوب, نور, علائم توکسیک و الرژیک روده ای, specimen, راندوم, موارد استفاده از کومبس مستقیم, افزایش رشد, رتیکولوسیتوز,