,هورمونی,الایزا,کیت,آزمایشگاه,فاسکو
لیست سوالات درس   در مقطع  
CO2 وریدی بیشتر به چه صورتی وجود دارد؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از گزینه های زیر صحیح  نمی باشد؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از موارد زیر نقشی در تنظیم pH خون ندارد؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
مهمترین تامپون در مایع خارج سلولی کدام مورد است؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
مت هموگلوبین ................................... .

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
سروتونین از دکربوکسیلاسیون کدام یک حاصل می شود ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه ،فاقد کربن کایرال است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام پروتئین ها نقش ذخیره ای دارند ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام عبارت در مورد گروه پروستاتیک صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ساختار زیر پایدار تر است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
عامل اصلی پایداری مارپیچ سه رشته ای کلاژن چیست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام عبارت در رابطه با بیان علت سمیت CO صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
پایدارترین شکل یک پروتئین .........:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نمودار های را ماچانداران نشان می دهد که ..........:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام عبارت زیر صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک در مورد گلوتاتیون احیاء صحیح می باشد ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
سارکوزین :

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
Organification تیروگلوبولین به معنی  ........ است  .

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از گزینه های ذیل از اعمال آلبومین نیست؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
اکسیداسیون پروتئین ها چه تاثیراتی را در بر دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کربن دی اکسید:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
مهمترین عامل در تشکیل ساختار سوم پروتئین هاست.

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه فاقد کربن نا متقارن است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام نیرو عامل تشکیل ساختار دوم پروتئین هاست؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
درFerrimyoglobin سطح اکسیداسیون آهن چقدر است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
جایگاه اتصال Co2 در هموگلوبین کجاست؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
عامل اصلی CO2 به کدام بخش هموگلوبین متصل می شود ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام آمینو اسید برای بدن انسان ضروری است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام مورد زیر پروتئین نیست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نقش هموگلوبین در بیماری تالاسمی مربوط است به :

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ترکیب از متابولیسم فنیل آلانین حاصل می شود ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام مورد درباره کلاژن صحیح نیست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه در بدن انسان سنتز نمی شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ترکیب از متابولیسم فنیل الانین حاصل می شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
تمام جملات زیر درباره کلاژن صدق می کند ، به جز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
تمام جملات زیر درباره کلاژن صدق می کند ، به جز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در تمام مولکولهای زیر گوگرد وجود دارد ، به جز :

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از اسیدهای آمینه زیر هیدروفیلیک است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه در مورد ساختمان آلفا هلیکس غلط است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از اسیدهای آمینه ،زیر رمز ژنتیکی ندارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کراتین های بنا فاقد کدام اسید آمینه زیر هستند؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام پروتئین زیر بالاترین غلظت را در خون دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از اسیدهای آمینه زیر یک لیمینو اسید است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه پر.وتئین های زیر هموپروتئین می باشند ، به جز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
چنانچه PH خون از 7.4 به 7.2 کاهش یابد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه در مورد گاماگلبولین غلط است؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه ضروری است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
تولید هموگلوبین توسط کدام ماده کنترل می شود ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ماده توسط هموپکسین منتقل می شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ماده فاکتور(عامل) انعقادخون نمی باشد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
دسموزین در ساختمان کدام پروتئین شرکت دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه قطبی بدون بارمی باشد:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه زیربرای انسان ضروری است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اسید آمینه زیر دارای عامل الکلی نمی باشد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
فیبرینوژن جزء کدام دسته از پروتئین های زیر است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام جمله در مورد آلبومین صحیح نیست؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد سودویوریدین کدام گزینه درست است؟(ارشد89-90)

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه در مورد ریفامپیسین درست است؟(ارشد89-90)

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
دام ترکیب فاقد کربن نامتقارن است؟(ارشد89-90)

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام قند یک کتوپنتوز است ؟ (کارشناسی ارشد 90-89 )

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
پپیرووات به تمام ترکیبات زیرتبدیل می شود. بجز:
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد سودویوریدین کدام گزینه درست است؟(ارشد89-90)

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
ازهیدرولیز چربی کدام دو ماده زیربدست می آید؟
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک در ریزوبیوم وجود ندارد؟ ( ارشد 90-89 )
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
علت افزایش ترشح ADH کدام است؟ ( ارشد 90-89 )
درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد

K m یک آنزیم بیان کننده چیست ؟ ( ارشد 90-89 )


درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
سوبسترای آنزیم LCAT کدام ترکیب زیر میباشد؟(ارشد87-88)

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
تریپتوفان پیش ساز کدام یک میباشد؟(ارشد87-88)

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
یوریدن از..............بدست می آید.

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه ترکیبات زیر متابولیت هورمون ها میباشند،بجز؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نقش IF3 در فرایند ترجمه کدام یک از موارد زیر است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه ترکیبات زیر از مشتقات ترپیتوفان هستند بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه پیوندهای زیر در مولکول DNA یافت می شود بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
موتیف مارپیچ ( Helix - turn - Helix )

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نقش DnaG در رپلیوزوم E.coli کدام است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد


درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد


درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدم یک از موارد زیر قند دوزکسی ست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام مورد در بیماری  abetalipoproteinemia  صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از ترکیبات زیر موجب کاهش لیپولیز می شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
مسیر سوخت ساز عبارت است از :

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نقش ویتامین B1 در داخل یاخته های کدام ست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام اتصال در ساختار اولیه پروتئین ها وجود دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک ماده تشکیل دهنده کلسترول است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از پروتئین های حاشیه ای غشاء سلولی است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
وظیفه اصلی غشاء پلاسمایی چیست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
وظیفه اصلی توراپینفرین عبارت است از افزایش :

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک بخشی از یک کوآنزیم را تشکیل می دهد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
وظیفه کوآنزیم A جیست ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک از موارد زیر در مورد سنتز هم صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
پیش ساز ملاتونین کدام یک از ترکیبات زیر است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام یک ز عبارات زیر در مورد اینهیبین B صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
ماده اولیه بیوسنتزآسپارتیک  اسید کدام است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
آنزیم  کاتالیز کننده واکنش زیر کدام است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نقش TF3 در فرآیند ترجمه کدام یک از موارد زیر است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه ترکیبات زیراز مشتقات تریپتوفان هستند.بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
درمورد اثرآنتی بیوتیک ها همه موارد درست است . بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد سودویوریدین کدام گزینه درست است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد سودویوریدین کدام گزینه درست است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام ترکیب فاقد کربن نامتقارن است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام پروتئین سرمی خاصیت اپسونی شدن دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
همه پروتئین های زیر بهCa2+ متصل میشوند به جز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از قندهای زیر فرم داکسی یک قند است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام هورمون زیر یک استران است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
آنزیم کلیدی از راه گلوکونئوژنز کدام است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
تمامی قندهای زیر یک هوموپلی ساکارید هستند، بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کمبود کدام عنصر زیر موجب عدم تحمل گلوکز میگردد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد اسفنگوزین همه گزینه ها درست است .بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
دی هیدرفولات ردو کتازتوسط کدام ماده مهار می شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
محصولات فعالیت گلوتامات دکربوکسیلازکدام است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
جمله صحیح در مورد ترانس آمینازها کدام است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
پیش ساز ملاتونین کدامیک از ترکیبات زیر می باشد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
درکدامیک تخمک تعیین کننده جنسیت فرزندان است؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
ترشحات کدا م غده در مردان به خون می ریزد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام عوامل باعث حفظ تنوع در جمعیت ها می شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از ترکیبات زیر دارای نقطه جوش بیشتری است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از ترکیبات زیر" تری اکسان " نام دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
محصول واکنش کانیزارو کدامیک از موارد زیر است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از فرآیندهای زیر" اسلااسیون " نام دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام مرحله از سنتز پروتئین نیاز به ATP دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدا م DNA Polymerase زیرخاصیت 5 اگزونوکلئازی دارد؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک در بروز واکنش های حساسیت زا نقش دارند ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام هورمون سبب فعال شدن ویتامین D می شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدامیک از ترکیبات زیر"هتروسیکل" تلقی نمی شود؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
جهت سنتز GMP ازIMP کدام ترکیبات ذیل نیاز می باشند؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
کدام گزینه زیر صحیح است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد مسیرپنتوزفسفات گزینه درست کدام است ؟

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
در مورد FAD همه موارد زیر صحیح هستند بجز:

درس: بیوشیمی | مقطع: کارشناسی ارشد
نام کاربری :
نام رمز :
 

دستگاه اتو آنالايزر الايزا و كمولومينسنس|ThunderBolt full automated ELISA & CLIA Proccessor System بازار بزگ خدمات و ملزومات آزمایشگاهی و پزشکی
هیئت علمی سایت فاسکو
   اعضاء هیئت علمی سایت
این صفحه را به دوستان خود معرفی کنید
ایمیل :

جستجوی دوستان و کاربران در فاسکو
نام
 
راهنمای رقابت برترین های فاسکو
جدول رده بندی برترین کاربران جدید
:: نحوه امتیاز گیری در رقابت علمی فاسکو
:: شرایط پذیرش مقالات  
محصولات فاسکو
:: كاتالوگ دستگاه اتوآنالایزر كمي لومينسنس و الایزا Thunderbolt
:: مشخصات  کیت های  BIOKIT
:: مشخصات  کیت های CALBIOTECH
:: مشخصات  کیت های VIRO-IMMUN
چاپ فرم های آزمایشگاهی فاسکو
:: فرم هدایت الکتریکی آب مقطر
:: فرم ثبت دمای انکوباتور
:: فرم ثبت دمای یخچال
برترين كاربران دهمین دوره رقابت فاسكو 
: rashidi[امتیاز 0]
: Nosrati1386[امتیاز 0]
: Abbas_Nakhjavani[امتیاز 0]
4 : chello[امتیاز 0]
5 : nasri[امتیاز 0]

لیست کامل برترین های فاسکو
  
کلیه حقوق معنوی و مادی این سایت برای شرکت تحقیقاتی تولیدی فارمد آوران سبز محفوظ است 2017®

هموگلوبین, ویتامین, اولیگومنوره, كاهش كلسترول خون, پیتوسپورم, شریانهای کرونری, استرپتوکوکها, میکروب‌شناسی, Kimiagar, واﮐﺴـﻦ, میکروسکوپ, کلاژنها, الكترو لومينسانس, SMBG, هیدروستاتیک, سم زدایی از بدن , نوتروفیلها, برونکوسکوپی, آنتی‌ژنهای, اسیدهای مضر, نانومتر, نقص کروموزومی, ویروسها, بیماری های قلبی و فشار خون , آنزيمدار, آزمایشگاه و آزمایشگاهیان, کپک, سازمان بهداشت دهان و دندان در فرانسه, گلبول, درمان هلیکوباکترپیلوری, نوتروفیلی, پشه‌های, مونوسیتها, آسنتریک, Arsenazo, ضدلختگی, کلسیمی, آنزيمهاي, دانشگاه هاروارد, دانشجویان وابسته به وزارت بهداشت, میکروب, نمونه کشت مدفوعی, اریتروپوتز, پرمنگنات, لپتین, بيمارستان امام رضا(ع) مشهد, تیتراسیون, تستهاي, لوپوس, پتانسيل, میکروبیولوژی, میکروسکوپ الکترونی, مولكولهاي, رسپتورهائی, آدرنال", Howell-Jolly, اﯾﻤﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن, آزمایشگاههای, کمبود مواد معدنی و ویتامین ها, انستیتو تکنولوژى کالیفرنیا, گونادوتروپین, روش کار الیزا, واکسن‌های, اتوآنالايزرها, پدیده آپوپتوزيز, آمیلاز, ویروس HIV, میوپیا،, میکروسکوپی, هموگلوبین,