درس:ویروس شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در تشخیص ویروس پاپیلوما تیپ 16 از کدام یک از روش های زیر استفاده می شود؟   (ارشد ویروس - 88)

1 ) PCR
2 ) کشت ویروس در سلول
3 ) immunoflourescent
4 ) hemagglutination inhibition