درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از مولکول های پورین در باکتری های گرم منفی عبور کاتیون ها را تسریع می کند؟

1 ) omp F
2 ) Pho E
3 ) omp R
4 ) Lam B