درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از TLR های زیر به عنوان گیرنده LPS عمل می کند؟

1 ) TLR 2
2 ) TLR 4
3 ) TLR 6
4 ) TLR 9