درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام مکانیسم مسوول کنترل ترجمه پورین های غشای داخلی ompC و ompF است؟

1 ) پاسخ کاتابولیکی
2 ) خود تنظیمی سنتز به واسطه CAP
3 ) Lon Protease
4 ) Antisense RNA