درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ترکیب دی ساکارید - دی فسفات در کدام بخش از ساختمان لیپو پلی ساکارید باکتری های گرم منفی وجود دارد؟

1 ) KDO
2 ) لیپید A
3 ) پلی ساکارید مرکزی
4 ) آنتی ژن O