درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ترکیبات زیر در ساختمان دیواره سلولی باکتری های گرم منفی وجود دارد بجز:

1 ) پپتیدوگلیکان
2 ) تئی کوئیک اسید
3 ) N- استیل مورامیک اسید
4 ) لیپو پلی ساکارید