درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


لیپید A بخشی از ترکیب لیپو پلی ساکارید باکتری های گرم منفی می باشد که اثرات سمی دارد ترکیب شیمیایی آن در کدام گزینه معرفی شده است؟

1 ) لیپو پروتئین و کربوهیدراتها
2 ) کربوهیدراتهای تکرار شونده مسوول آنتی ژن های  O
3 ) کربوهیدراتهای مرکزی ( core polysacharides )
4 ) اسیدهای چرب و ترکیب دی ساکارید دی فسفات