درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


لیپو پروتئین براون دارای کدام ویژگی است؟

1 ) سبب اتصال غشای خارجی به دی آمینو پایمیلیک اسید می گردد
2 ) سبب اتصال غشای خارجی به غشای سیتوپلاسمی می گردد
3 ) سبب اتصال غشای سیتوپلاسمی به پپتیدوگلیکان می گردد
4 ) سبب اتصال لیپید A به غشای سیتوپلاسمی می گردد