درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


لیپو پروتئین براون مابین کدام یک از اجزا پوشش سلولی قرار دارد؟

1 ) غشای خارجی و پپتیدوگلیکان دیواره سلولی
2 ) اسید تیکوئیک و لیپیدهای غشای سیتوپلاسمی
3 ) لیپو پلی ساکارید و پپتیدوگلیکان دیواره سلولی
4 ) پروتئین های اتصالی به پنی سیلین و غشای خارجی دیواره سلولی