درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


سنتز لیپو پلی ساکارید باکتری های گرم منفی در چه قسمتی از سلول صورت می گیرد؟

1 ) غشای سیتوپلاسمی
2 ) ریبوزوم
3 ) غشای خارجی
4 ) پلاسمید